Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane w zakresie budowyrurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 2010/S 233-356353


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356353-2010:TEXT:PL:HTML
PL-Jelenia Góra: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
2010/S 233-356353

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej GórzePlac Piastowski 12
Kontaktowy: Jednostka Realizująca Projekt
Do wiadomości: Marina Kaźmierkiewicz-Tabaka, Miłosz Służewski
58-560 Jelenia GóraPOLSKA
Tel. +48 757552091
E-mail: m.kazmierkiewicz@wodnik.net.pl, m.sluzewski@wodnik.net.pl
Faks +48 757552091
Adresy internetowe
Ogólny adres organu organizującego przetarg www.wodnik.net.pl
I.2)
GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Sektor wodny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
Kontrakt JG-PR-2010-1.1 „Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni” orazKontrakt JG-PR-2010-1.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki”.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w poniżej załączony pliku pdf


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2010-12-02 09:45:20
Wyświetleń: 97077