Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Postępowanie JG-PU-2011-3 - dokumentacja projektowa dla tablic informacyjnych


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 

W związku z realizacją Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet 1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej dla tablic informacyjnych stanowiących obowiązkowy element promocji ww. Projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

TERMIN WYKONANIA


Termin wykonania zamówienia: do 15 czerwca 2011 r. (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę).
WYMAGANE DOKUMENTY:


\tWykonawcy zobowiązani są do składnia ofert wg wzoru pn.: „Formularz Oferty”.
\tWraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

Formularz oferty wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2 stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.

OCENA OFERT I WYBÓR OFERTY
\tPrzy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena*) – waga 100 %

*) Cena obejmująca koszt opracowania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, uwzględniający wszystkie czynniki cenotwórcze z wyłączeniem opisanych w pkt. 3.11 OPZ.

 

 


Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie w/w kryterium oraz jego wagi.
Oferty będą oceniane punktowo w następujący sposób:

P_x=C_n/(C(x)) x 100

gdzie:
Px – liczba punktów przyznana ofercie „x”
Cn – cena najniższa spośród zawartych w ważnych ofertach
C(x) – cena ofertowa zawarta w ofercie „x”

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
\tJeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
\tZamawiający powiadomi Wykonawców składających oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty i zatwierdzeniu tego wyboru przez Kierownika Zamawiającego.


TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

\tOferty prosimy przesyłać do dnia 3 marca 2011 r., godz. 12.00 na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., Plac Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra, Jednostka Realizująca Projekt (pok. 21).


\tOfertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, opisanej następująco:


Oferta w postępowaniu JG-PU-2011-3 - dokumentacja projektowa dla tablic informacyjnych.
Nie otwierać przed dniem 03 marca 2011 r. godz. 12.00.


\tNa kopercie, oprócz opisu, należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.


DODATKOWE INFORMACJE

\tWszelkie pytania prosimy kierować elektronicznie na email: natalia.gosciniak@wodnik.net.pl lub telefonicznie pod numer 75-75-520-91 do 93, wew. 132.
\tOsoby upoważnione do kontaktu:
\tMarina Kaźmierkiewicz - Tabaka,
\tNatalia Gościniak.
\tTreść pytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami będzie publikowana na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.wodnik.net.pl w zakładce przetargi.


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA:
\tOpis przedmiotu zamówienia,
\tFormularz oferty,
\tWzór umowy JG-PU-2011-3.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2011-02-23 12:57:53
Wyświetleń: 97379