Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ściekówREGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓWRegulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa lokalnego
i jednocześnie jest swoistym aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 07 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U.Nr 72 poz.747), który uszczegóławia i uściśla ogólne zapisy ustawy,
niesprecyzowane w przepisach wykonawczych.

Zakres praw i obowiązków po stronie przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego i odbiorców, który powinien być zawarty w regulaminie, określony
jest w art. 19 ust.2 ustawy.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na
obszarze Miasta Jelenia Góra został uchwalony przez Radę Miejską Jeleniej Góry-
Uchwała Nr 64/VIII/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 roku.


Załącznik

do Uchwały NR 64/VIII/2003

Rady Miejskiej

w Jeleniej Górze

z dnia 15 kwietnia 2003roku
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
R o z d z i a ł   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1Celem niniejszego regulaminu jest:


 1. \tokreślenie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
  oraz odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez to
  przedsiębiorstwo, wynikających z ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.
  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zwanej w dalszej części ustawą oraz z przepisów
  wykonawczych do ustawy,
 2. \tustanowienie warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust.4 ustawy,
 3. \tudostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług informacji
  o możliwościach dostępu i warunkach przyłączenia do sieci,
 4. \tudostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji na temat
  wzajemnych praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
  i odbiorców usługR o z d z i a ł IIMINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE§ 2


Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

 1. \tzdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do
  realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem
  oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
  a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków,
 2. \tspełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-
  kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego
  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 3. \tspełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody
  w przypadku wystąpienia jej niedoboru, określonych w zezwoleniu, o którym
  mowa w pkt 2.


§3Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący
pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, w szczególności do: 1. \tużytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość
  wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci
  wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,
  powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 2. \tzabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczenia,
  w którym zainstalowany jest wodomierz główny,
 3. \tużytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący
  zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 4. \tumożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa
  wodociągowo-kanalizacyjnego wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń
  w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu,
 5. \tpoinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych
  ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzenie ścieków,
 6. \twykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego
  wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.


R o z d z i a ł IIISZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG§ 4Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków określają przepisy art. 6 ustawy.§ 5Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie
umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej między
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.§ 6Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia
umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której
nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym
wnioskiem o zawarcie umowy.§ 7
 1. \tUmowa powinna zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  • \tilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych
   oraz warunków ich świadczenia,
  • \tsposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
  • \tpraw i obowiązków stron umowy,
  • \tprocedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  • \tdokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości
   i do pomieszczeń odbiorcy usług w celach określonych Ustawą,
  • \tustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,
  • \tokresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności
   stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

 2. \tDokumenty, o których mowa w ust. 1.5, stanowią : legitymacja
  służbowa i upoważnienie podpisane przez Dyrektora przedsiębiorstwa
  wodociągowo-kanalizacyjnego określające czynności, których wykonanie
  wymaga wstępu na teren nieruchomości odbiorcy usług w szczególności
  obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania
  urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy
  w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolę
  prawidłowości korzystania z usług, zgodnie z umową.§ 8Umowa, o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta
z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego,
do którego ma być dostarczana woda i z którego mają być odprowadzane ścieki,
albo z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.§ 9Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której
mowa w § 5, zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.§ 10Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowy z osobami korzystającymi z lokali,
o których
mowa w § 9, jeżeli: 1. \twe wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób
  uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
 2. \tzainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm,
 3. \tmożliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
 4. \twnioskodawca i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustalili,
  zaaprobowany przez korzystających z lokali, sposób rozliczeń różnicy wskazań
  między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi
  w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
 5. \tmożliwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw
  wody w pozostałych lokalach.


§ 11Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie
umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9, również
w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w § 10.§ 12Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków następuje
po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac
budowlano-montażowych, wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.§ 13Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać
praw i obowiązków stron, jakie wynikają z przepisów wykonawczych do ustawy oraz
z niniejszego Regulaminu.§ 14W przypadku zmiany odbiorcy usług następuje wygaśnięcie umowy zawartej
z dotychczasowym odbiorcą.§ 15Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone
zgodnie z przepisami ustawy, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
i zatwierdzone uchwałą uprawnionego organu, nie podlegają ustalaniu pomiędzy
przedsiębiorstwem a odbiorcą na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków.§ 16
 1. \tIntegralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  stanowi Informacja o gospodarce wodno-ściekowej, składana przez odbiorcę
  usług przy zawieraniu umowy, określająca charakterystykę zużycia wody oraz
  rodzaj, ilość oraz jakość odprowadzanych ścieków.
 2. \tInformacja o gospodarce wodno-ściekowej musi być aktualizowana
  każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług.R o z d z i a ł IV


SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH


§ 17


Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
określają przepisy ustawy stanowiące, że:


 1. \trozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
  ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
  z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat
  oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków,
 2. \tilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie
  wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu
  o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia,
  o którym mowa w art. 27 ustawy,
 3. \tilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
 4. \tw razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków
  ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej
  w umowie,
 5. \tw rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody
  uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel
  ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
  odbiorcy usług.


§ 18


Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy:


 1. \todbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  w terminie14 dni od daty dostarczenia rachunku,
 2. \togłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku
  nie wstrzymuje jego zapłaty,
 3. \tw przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności,
  lub na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia
  wniosku w tej sprawie.


R o z d z i a ł V
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI


§ 19 1. \tPrzyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

 2. \tZ wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może
  występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
  która ma być przyłączona do sieci
 3. \tOsoba, o której mowa w ust. 1 składa do przedsiębiorstwa wniosek
  o określenie warunków przyłączenia.
 4. \tWzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala przedsiębiorstwo.
 5. \tW uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo może wydać zgodę
  na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym
  stanie prawnym.


§ 20


Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy
wraz z projektem umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia złożenia wniosku:


 1. \tWarunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.
 2. \tWarunki przyłączenia określają:

 1. \t\tmiejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  z instalacjami odbiorcy,
 2. \t\tmaksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
 3. \t\tmiejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce
  zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
 4. \t\tdopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
 5. \t\ttermin ważności wydanych warunków przyłączenia.


§ 21 1. \tPrzyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie
  umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych
  przez przedsiębiorstwo, zwane dalej „warunkami przyłączenia".
 2. \tUmowa o przyłączenie określa w szczególności:

 1. \t\tdatę zawarcia umowy,
 2. \t\tstrony zawierające umowę,
 3. \t\tzakres prac projektowych i budowlano - montażowych oraz prac
  związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,
 4. \t\tsposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienia wymagań
  określonych w warunkach przyłączenia,
 5. \t\tterminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych
  prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,
 6. \t\tprzewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania
  ścieków,
 7. \t\todpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,
 8. \t\tpodmiot zarządzający przyłączami po wykonaniu.


§ 22 1. \tUmowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji
  prac projektowych oraz budowlano - montażowych.
 2. \tOkreślone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe
  oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 3. \tWyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane
  przez strony w protokołach, których wzory określa przedsiębiorstwo.


§ 23Realizację budowy przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego,
studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza
głównego a także urządzenia pomiarowego odprowadzanych ścieków zapewnia
na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Przyłącza i wymienione urządzenia
stanowią jej własność.§ 24Jeżeli umowa o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków nie stanowi inaczej
odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji
i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem
pomiarowym włącznie.
Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej
i koszty ich montażu, utrzymania oraz legalizacji obciążają eksploatatora instalacji.

Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii
na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym. W przypadku zaniechań
ze strony odbiorcy, przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym
zakresie, a kosztami obciąży odbiorcę (wykonanie zastępcze).R o z d z i a ł VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH§ 25


Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje
dotyczące dostępności tych usług:

 1. \tw urzędzie gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w :


 • \t\tstudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne go gminy,
 • \t\tmiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • \t\tRegulamin świadczenia usług,
 • \t\twarunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


 1. \tw przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, które udostępnia nieodpłatnie
  wgląd w :

  • \t\twieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
  • \t\tplany inwestycyjne,
  • \t\tRegulamin świadczenia usług.R o z d z i a ł VII
SPOSÓB POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCIUSŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW, STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI I WYMIANY INFORMACJI§ 26Dla zapewnienia pełnych standardów obsługi odbiorców usług wodociągowo-
kanalizacyjnych, a w szczególności dla załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących, między innymi, zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu
ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne utworzy
BIURO OBSŁUGI ODBIORCÓW.§ 27 1. \tPrzedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania
  odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia
  w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych
  i kanalizacyjnych.
 2. \tWstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić
  bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują
  warunkistwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub
  uniemożliwiające świadczenia usług, a w szczególności gdy:


 • \t\tz powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia
  w wodę lub odprowadzania ścieków,
 • \t\tdalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia,
  zdrowia lub środowiska.


 1. \tO wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o których
  mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób
  zwyczajowo przyjęty.


§ 28Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
inaczej, to obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków : 1. \tudzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:


 • \t\t12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego
  terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
 • \t\t7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń,
  o których mowa w pkt 1.1,
 • \t\t14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia,
  wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.


 1. \tdostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego
  powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zrzutach
  awaryjnych lub zmianie parametrów jakości ścieków, odbiegających od
  ustalonych norm.


§ 29Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia
odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie
instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.§ 30 1. \tOdbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości
  i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
 2. \tReklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście
  przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub
  za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez zarząd przedsiębiorstwa.
 3. \tPrzedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do
  powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie
  14 dni od daty wpływu.


§ 31Umowy zawarte przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych przed dniem
wejścia Regulaminu pozostają w mocy i są realizowane zgodnie z § 10 i § 11
niniejszego Regulaminu.R o z d z i a ł VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 32W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują stosowne przepisy
prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz
z przepisami wykonawczymi, wydanymi na podstawie ustawy.§ 33Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Nr 64/VIII/2003
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 kwietnia 2003 roku.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2004-12-01 11:17:00
Wyświetleń: 128717