Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ujęcie wody Ceglana - Decyzja Nr 25/2006


Jelenia Góra, 01.09.2006 r.


OŚ.6210-26-2/2006


DECYZJA Nr 25/2006Na podstawie art. 37 pkt.1 i pkt.2, art. 122 ust.1 pkt.1, art.127 ust.3, art.140 ust.1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 K.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku pani
Anny Kamel, PROJKAM, Czernica 59, 58-521 Jelenia Góra działającej z upoważnienia
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik", Pl. Piastowski 12,
58-560 Jelenia Góra - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wód z płukania filtrów oraz osadów z osadników wody napowietrzonej
do rowu melioracyjnego, przebiegającego przez teren ujęcia i uchodzącego do rzeki
Kamiennej w km 5+500 biegu.


orzeka się


 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  w zakresie odprowadzania wód z płukania filtrów oraz osadów z osadników wody
  napowietrzonej w ilości Qp= 100,0 m3/tydzień za pomocą rowu melioracyjnego,
  przebiegającego przez teren ujęcia do rzeki Kamiennej w km 5+500 biegu,
  po uprzednim ich oczyszczeniu w osadniku popłuczyn o objętości Vp = 40,0 m3
  do stanu i składu odpowiadającego wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra
  Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
  wprowadzaniu ścieków do wód, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
  dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137 poz. 984).

 2. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego w zakresie określonym w pkt. I na czas
  oznaczony tj. do 01.09.2016 roku.

 3. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuje się
  PWiK "Wodnik" do:
 1. Sprawowania stałej kontroli jakości odprowadzanych wód popłucznych do odbiornika

 2. Utrzymania i konserwacji rowu melioracyjnego na całej jego długości od wlotu
  odprowadzającego popłuczyny do ujścia do rzeki Kamiennej

UZASADNIENIE


Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jeleniej Górze wpłynął
wniosek Anny Kamel, PROJKAM, Czernica 59, 58-521 Jelenia Góra działającej z
upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik", Pl. Piastowski 12,
58-560 Jelenia Góra - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wód z płukania filtrów oraz osadów z osadników wody napowietrzonej
do rowu melioracyjnego, przebiegającego przez teren ujęcia i uchodzącego do rzeki
Kamiennej w km 5+500 biegu. Do wniosku został dołączony operat wodnoprawny,
wykonany przez Annę Kamel, PROJKAM, Czernica 59, 58-521 Jelenia Góra, spełniający
wymogi art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r.
nr 239 poz. 2019 z późn. zm.). Wydział Ochrony Środowiska podał do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W trakcie
prowadzonego postępowania strony nie wniosły do wniosku ani do dokumentacji
żadnych uwag, w związku z powyższym udzielono pozwolenia wodnoprawnego oraz
orzeczono jak w sentencji decyzji.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2007-01-25 10:19:39
Wyświetleń: 180026