Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ujęcie wody Podgórzyn - Decyzja z dnia 31.12.1997


Jelenia Góra, 31.12.1997 r.


OŚ.6210/113/97


DECYZJANa podstawie art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 53 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2,
art. 57 ustawy z dnia 24 października 1974r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230)
oraz na podstawie art. 104 k.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Związku
Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze w/s uzyskania
pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Podgórnej na
ujęciu zlokalizowanym w m. Podgórzyn


orzeka się


 1. Udzielić na rzecz Przedsiębiorstwa Związku Wodociągów i Kanalizacji
  "WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze pozwolenia wodno-prawnego na
  szczególne korzystanie z wód a w szczególności na:

 1. piętrzenie wody rz. Podgórnej w km 3 + 500 w m. Podgórzyn, przy pomocy
  jazu stałego o rzędnej korony przelewu 379,42 m. n. p. m.,

 2. ujęcia spiętrzonej wody w ilości 89 l/s tj. 7700 m3/d do komory ujęć o wymiarach
  1,9 x 2,95 m. za pośrednictwem zastawki 2-przęsłowej o świetle całkowitym 2,95 m.
  i wysokości 1,80 m.,

 3. doprowadzenia ujętej wody kanałem DN 600 mm do osadnika wstępnego o
  wymiarach 10,5 x 2,5 m. i głębokości 1 m. rurociągiem stalowym DN 350 mm
  o długości 110 m., za pośrednictwem osadnika poziomego 2-komorowego o
  wymiarach korony 10 x 3,4 m. i głębokości 2,5 m. na cztery filtry pośpieszne,
  otwarte i dalej za pośrednictwem zbiornika wody czystej o pojemności 130 m3
  grawitacyjnie rurociągiem DN 350 mm do m. Jelenia Góra w ilości 7700 m3/d,

 4. odprowadzenia nadmiaru wody z osadnika wstępnego do rz. Podgórnej za
  pośrednictwem zastawki 2-przęsłowej o łącznym świetle 2,5 m. i wysokości 1,0 m.,

 5. odprowadzenia popłuczyn z filtrów w ilości 300 m3/d rurociągiem DN 300 mm
  do rzeki podgórnej w km 3 + 323 po uprzednim oczyszczeniu ich w osadniku
  popłuczyn o wymiarach 6,4 x 4,0 m. i głębokości 2,1 m. do stanu i składu jak niżej:
 • zawiesina na sączku poniżej - 30 mg O2/dm3

 • zawiesina łatwo opadająca w leju Imhoffa - 0,5 mg/dm3

 1. Udzielić na rzecz Przedsiębiorstwa Związku Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze pozwolenia wodno-prawnego
  na szczególne korzystanie z wód w wyżej sprecyzowanym zakresie na okres
  do dnia 2007.12.31.

 2. W związku z udzielonym pozwoleniem wodno-prawnym zobowiązuje się
  Przedsiębiorstwo Związku Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o.
  w Jeleniej Górze do:

 1. Utrzymania w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzeń do ujmowania i przesyłania wody.

 2. Utrzymania we właściwym stanie technicznym prawego brzegu potoku
  Podgórna na długości 10 m. powyżej i poniżej zrzutu wody z przelewu i płukania
  zainstalowanych filtrów.

 3. Stałej rejestracji ilości pobieranej wody.

 4. Systematycznego badania jakości ujmowanej wody.

 5. Zapewnienia przepływu nienaruszalnego w rzece Podgórnej.

UZASADNIENIE


Przedsiębiorstwo Związku Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z o.o.
w Jeleniej Górze zwróciło się do tut. Wydziału o przedłużenie pozwolenia
wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Podgórna w m. Podgórzyn
dla celów zaopatrzenia w wodę m. Jelenia Góra, którego ważność obowiązywania
wygasłą z końcem 1996 roku. Po przeanalizowaniu złożonego wniosku i wyników
przeprowadzonej uprzednio kontroli, z których wynika, iż sposób korzystania z wód
nie odbiega od warunków nałożonych poprzednim pozwoleniem wodno-prawnym
postanowiono wydać nową decyzję.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2007-01-25 10:19:39
Wyświetleń: 127435