Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ujęcie wody Centrum - Decyzja Nr 19/2006


Jelenia Góra, 24.07.2006 r.


OŚ.6210-8-1/2006


DECYZJA Nr 19/2006


Na podstawie art. 37 pkt.4 i pkt.5, art. 122 ust.1 pkt.1 i ust.2 pkt.2, art.127 ust.1, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 K.p.a. - po rozpatrzeniu
wniosku pani Urszuli Synowiec, Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe "Syntech",
ul. Mickiewicza 20, 58-500 Jelenia Góra działającej z upoważnienia Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik", Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra - w sprawie
udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na piętrzenie wód rzeki Kamiennej w km 3+696
oraz pobór spiętrzonej wody z rzeki Kamiennej w km 3+753

orzeka się


 1. Udzielić na rzecz Przedsiębiorstwa i Kanalizacji "Wodnik" Sp.z.o.o.,
  Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra - pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Piętrzenie wody w rzece Kamiennej w km 3+696 jazem betonowym o
  całkowitej długości 45,54 m, składającego się z części:

 • stałej wykonanej z betonu z przyczółkami kamiennymi długości 35,0 m

- rzędna korony jazu - 332,04 m n.p.m.


- rzędna maksymalnego piętrzenia - 332,60 m n.p.m.


 • płuczącej, w postaci 3 upustów zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki Kamiennej

- szerokość upustów - 2,18 m


- wysokość - 1,80 m


- rzędna progów upustów - 330,81 m n.p.m.


- rzędna górnej krawędzi zasuw - 332,61 m n.p.m.


 1. Ujmowanie wód powierzchniowych z rzeki Kamiennej w km 3+753 w ilości:

Qśr.d. = 730 m3/d


Qmax.h. = 80 m3/h


przy pomocy:


 • ujęcia brzegowego typu zatokowego na lewym brzegu rzeki Kamiennej
  z wlotem przeciw prądowi rzeki, w km 3+753 składającego się z następujących
  elementów:

 • kanału dopływowego o wym. 150x200 cm z umieszczonymi na wlocie
  kratami z prętów stalowych

 • komory ujęciowej o średnicy 3,25 m, głębokości całkowitej 5,20 m i pojemności maksymalnej czynnej 42 m3

 1. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas oznaczony tj. do dnia 24.07.2026.

 2. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuje się
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" do:

 1. Wykonania w trybie pilnym, nie później jednak jak do dnia 31.12.2008 roku,
  prac remontowo-konserwacyjnych jazu w km 3+696 rzeki Kamiennej a w
  szczególności:

 • uporządkowania koryta rzeki Kamiennej poniżej jazu w zakresie
  likwidacji istniejącego odsypiska i usunięcia rosnących drzew i krzewów

 • zabezpieczenia jazu przed dalszym niszczeniem i przystosowania go do właściwej eksploatacji

 • wykonania remont upustu płuczącego

 • zamontowania na jazie znaków piętrzenia oraz łaty pomiarowej.

 1. Wykonania na jazie urządzenia pomiarowego zapewniającego przepływ
  nienaruszalny poniżej jazu, wynoszący Qb=0,72 m3/s.

 2. Utrzymania we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym wszystkich
  urządzeń związanych z ujmowaniem wody.

 3. Utrzymania i konserwacji koryta oraz ubezpieczeń brzegowych na lewym
  brzegu rzeki Kamiennej na długości cofki tj. 800,0 m powyżej jazu i 100,0 m
  poniżej jazu.

 4. Uaktualnienia instrukcji gospodarowania wodą i przedłożenia jej do
  zatwierdzenia w Wydziale Ochrony Środowiska w terminie sześciu miesięcy od
  momentu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakie powinna
  spełniać instrukcja gospodarowania wodą.

 5. Przestrzegania wielkości poboru wody, ustalonej w pozwoleniu wodnoprawnym
  oraz uzależniania wielkości poboru od aktualnych stanów wód, tak aby zachować
  przepływ nienaruszalny poniżej ujęcia tj. 0,72 m3/s.

 6. Prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji ujęcia.

 7. Uzupełnienia istniejącego ogrodzenia komory ujściowej w celu zabezpieczenia
  przed dostępem osób niepowołanych.

 8. Ulokowania tablicy informacyjnej o istnieniu ujęcia.

 9. Zgłaszania wszelkich prac utrzymaniowo - konserwacyjnych i umożliwienia
  udziału w nich przedstawicielowi Inspektoratu RZGW w Jeleniej Górze.

 10. Wystąpienia do RZGW we Wrocławiu z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania
  na grunty zajęte pod urządzenia wodne.

UZASADNIENIE


Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jeleniej Górze wpłynął
wniosek Urszuli Synowiec, Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe "Syntech",
ul. Mickiewicza 20, 58-500 Jelenia Góra działającej z upoważnienia Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik", Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra - w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Kamiennej oraz pobór
spiętrzonej wody z rzeki Kamiennej w km 3+753. Do wniosku został dołączony operat
wodno - prawny, wykonany przez Urszulę Synowiec, Przedsiębiorstwo Techniczno -
Usługowe "Syntech", ul. Mickiewicza 20, 58-500 Jelenia Góra, spełniający wymogi
art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r nr 239
poz. 2019 z późn. zm.). Wydział Ochrony Środowiska podał do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W trakcie
prowadzonego postępowania strony nie wniosły do wniosku ani do dokumentacji
żadnych uwag, w związku z powyższym udzielono pozwolenia wodnoprawnego oraz
orzeczono jak w sentencji decyzji.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2007-01-25 10:19:39
Wyświetleń: 188253