Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ujęcie wody Kamienna Wieża - Decyzja nr 21/2006


Jelenia Góra, 27.07.2006 r.


OŚ.6210-9/2006


DECYZJA Nr 19/2006


Na podstawie art. 37 pkt.4 i pkt.5, art. 122 ust.1 pkt.1 i ust.2 pkt.2, art.127 ust.1, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 K-p.a. - po rozpatrzeniu
wniosku pani Anny Kamel, "Projkam" Pracownia Usług Projektowych, Czernica 59,
58-521 Jeżów Sudecki, działającej z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji "Wodnik", Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra - w sprawie udzielenia
pozwolenia wodno-prawnego na piętrzenie wód Polskiego Potoku oraz pobór spiętrzonej
wody w km 0+267 jego biegu.


orzeka się


 1. Udzielić na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik"
  Sp.z.o.o., Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra - pozwolenia wodnoprawnego na
  szczególne korzystanie z wód tj.:

 1. Piętrzenie wody w Polskim Potoku za pomocą jazu stałego żelbetowego ze
  skrzydłami - ścianami bocznymi i wypadem o długości 3,5 m z odskokiem na rzędnej
  695,20 m n.p.m., oraz częścią ruchomą w postaci zastawki typu DZW-800,
  o następujących parametrach:

- światło jazu - 2,20 m


- światło zastawki - 0,80 m


- wysokość piętrzenia - 1,10 m


- rzędna piętrzenia - 696,95 m n.p.m.


 1. Pobór wód powierzchniowych, dla zaopatrzenia w wodę miejscowości Jagniątków,
  za pomocą ujęcia wód powierzchniowych "Kamienna Wieża" zlokalizowanego na
  Polskim Potoku w km 0+267 biegu potoku w ilości:

Qśr.d. = 700 m3/d


Qmax.h. = 1 000 m3/h


Pod warunkiem zachowania przepływu nienaruszalnego poniżej jazu piętrzącego o wielkości:


QN. = 2,70 dm3/s


 1. Ustanowić strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód powierzchniowych
  "Kamienna Wieża", której granice wyznacza istniejące ogrodzenie terenu w kształcie
  wieloboku nieforemnego o bokach: (46,0 m x 30,0 m x 8,0 m x8,5 m x 16,0 m
  x 35,0 m) o długości łącznej L= 169,0 m i powierzchni całkowitej FC=0,194 ha.

 2. Odstąpić od wyznaczenia strefy ochrony pośredniej ujęcia wody "Kamienna
  Wieża", która stanowi dorzecze Polskiego Potoku w przekroju lokalizacji ujęcia
  tj. 0+267 km biegu, usytuowane na prawnie chronionym terenie Karkonoskiego
  Parku Narodowego, co zapewnia mu wymaganą ochronę, zgodnie z ustaleniami
  części opisowej i graficznej niniejszego opracowania.

 3. Zatwierdzić obecną Instrukcję gospodarowania wodą jazu piętrzącego wodę na
  Polskim Potoku dla ujęcia wód powierzchniowych "Kamienna Wieża", pod warunkiem
  określonym w punkcie VI ppkt.7 niniejszej decyzji.

 4. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas oznaczony tj. do dnia 27.07.2026.

 5. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuje się
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" do:

 1. Utrzymywania we właściwym stanie technicznymi eksploatacyjnym urządzeń
  służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz budowli towarzyszących, tak
  aby zapewniona była ilość i jakość wody dostarczanej odbiorcom w Jagniątkowie,
  zgodna z obowiązującymi przepisami.

 2. Utrzymywanie w należytym stanie koryta Polskiego Potoku, na którym
  zlokalizowane jest ujęcie wód powierzchniowych, na długości ograniczonej
  istniejącym ogrodzeniem terenu, wyznaczającym strefę ochrony bezpośredniej
  ujęcia tj. 25 mb. powyżej stopnia piętrzącego i 5 mb. poniżej korpusu budowli.

 3. Piętrzenia wody jazem piętrzącym do rzędnej dozwolonego piętrzenia,
  tj. 696,96 m n.p.m.

 4. Pozostawienia w potoku poniżej jazu piętrzącego przepływu nienaruszalnego
  QN = 2,70 dm3/s, dla zapewnienia życia biologicznego w cieku.

 5. Prowadzenie książki odczytów wodomierzowych, wskazujących ilości pobieranej ,
  i przesyłanej do odbiorców wody.

 6. Wykonywania badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych ujmowanej wody.

 7. Uaktualnienia instrukcji gospodarowania wodą i przedłożenia jej do zatwierdzenia
  w Wydziale Ochrony Środowiska w terminie sześciu miesięcy od momentu wejścia
  w życie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać instrukcja
  gospodarowania wodą.

UZASADNIENIE


Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jeleniej Górze wpłynął wniosek
Anny Kamel, "Projkam" Pracownia Usług Projektowych, Czernica 59, 58-521 Jeżów
Sudecki, działającej z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
"Wodnik", Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra - w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Kamiennej oraz pobór spiętrzonej wody
z Polskiego Potoku za pomocą ujęcia "Kamienna Wieża". Do wniosku został dołączony
operat wodno - prawny, wykonany przez Annę Kamel, "Projkam" Pracownia Usług
Projektowych, Czernica 59, 58-521 Jeżów Sudecki, spełniający wymogi art. 132 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późn. zm.).
Wydział Ochrony Środowiska podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu
postępowania w przedmiotowej sprawie. W trakcie prowadzonego postępowania strony
nie wniosły do wniosku ani do dokumentacji żadnych uwag, w związku z po wyższym
udzielono pozwolenia wodnoprawnego oraz orzeczono jak w sentencji decyzji.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2007-01-25 10:19:39
Wyświetleń: 143256