Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ujęcie wody Sosnówka - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.12.2002


Wrocław, dnia 24.12.2002 r.


SR.I. 6811/113/02


DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGONa podstawie art. 22 ust. 2, art. 37 pkt. 1, art. 46 ust. 1 i 4, art. 122 ust. 1, art. 127
ust 1 i 2, art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 9 oraz ust. 2 pkt. 3 i 4, art. 131 ust 1 i 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229) oraz art. 104 kpa,
na wniosek z dnia 18.11.2002 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK"
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze działajacego z upoważnienia Zarządu miasta Jeleniej Góry


orzekam


 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  zbiornika "SOSNÓWKA" w zakresie poboru wody do spożycia i na potrzeby
  gospodarcze w ilości 25.000 m3/d (0,289 m3/s), dokonywanego za pomocą
  przeznaczonych do tego celu obiektów i urządzeń będących własnością
  Skarbu Państwa, w skład których wchodzą:

 • cztery otwory wlotowe o średnicy 1200 mm, zabezpieczone kratą gęstą,
  zlokalizowane w bocznej ścianie wieży ujęć tak, że oś dwóch z nich znajduje się na
  rzędnej 362,00 m. n. p. m. a pozostałych dwóch na rzędnej 367,00 m. n. p. m..

 • przewody stalowe o średnicy 800 mm znajdujące się w wieży ujęć, przejmujące
  wodę czterech otworów wlotowych i wyposażone w zasuwy odcinające,

 • dwa równoległe rurociągi stalowe o średnicy 800 mm prowadzące wodę pod wieżą
  przelewową, zaporą czołową i drogą Podgórzyn - Marczyce,

 • podziemna komora zlokalizowana na rurociągach, po stronie odpowietrznej zapory,
  wyposażona w zasuwy odcinające i urządzenia do pomiaru ilości ujmowanej wody.

 1. Pozwolenia w w/w zakresie udziela się na czas oznaczony do 31.12.2025r. z jednoczesnym zobowiązaniem PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. do:

 1. Zawarcia z RZGW we Wrocławiu umowy określającej sposób i zakres
  korzystania z obiektów i urządzeń służących do poboru wody.

 2. Uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód w zakresie
  partycypacji w kosztach utrzymania użyczonych elementów ujęcia proporcjonalnie do
  ich stopnia wykorzystania przez strony, a mianowicie udział w kosztach użyczonych
  urządzeń będzie wynosił:
  PWiK "Wodnik" Sp. z o.o. - 74 % (0,289 m3/s)
  RZGW Wrocław - 26 % (0,102 m3/s)

 3. Dokonywania stałego pomiaru i rejestracji ilości pobranej wody za pomocą
  przepływomierzy zainstalowanych na rurociągach wody sorowej.

 4. Dokonywania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, pomiaru jakości
  wody w zbiorniku i potokach do niego dopływających.

 5. Zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z udzielonym
  pozwoleniem wodnoprawnym.

UZASADNIENIE


Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru
wody powierzchniowej ze zbiornika "Sosnówka" w ilości dobowej 25 000 m3/d
(0,289 m3/s) przeznaczonej na potrzeby komunalne miasta Jelenia Góra udzielono
na wniosek z dnia 18.11.2002 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK"
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze działajacego z upoważnienia Zarządu Miasta Jeleniej Góry.
Operat wodnoprawny stanowiący podstawę techniczną udzielonego pozwolenia
wodnoprawnego i jego część składową, został opracowany w maju 2002 roku przez
Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe SYNTECH - Pracownia Projektowa z Jeleniej
Góry, ul. Mickiewicza 20.
Ponieważ w wyniku postępowania, o którym zgodnie z art. 127 ust. 6 prawa wodnego
poinformowano tak strony zainteresowane jak i opinię publiczną, nie stwierdzono
przeszkód w udzieleniu wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego - orzeczono jak
w sentencji.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2007-01-25 10:19:39
Wyświetleń: 180315