Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Wygaśnięcie pozwoleń wodno-prawnych na piętrzenie wód rzeki Kamiennej oraz pobór wody z rzeki Kamiennej


Jelenia Góra, dnia 15.04.2008 r.


OSR.6210-12-03/2008


DECYZJA Nr 7/2008Na podstawie art. 135 pkt. 2, art. 138 ust. 1, ust. 2, art. 140 ust. 3, ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019
z późn. zmianami), art. 193 ust. 3 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129 poz. 902) oraz art. 162 § 1 pkt. 1 i § 3
Kodeksu postępowania administracyjnego - po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. Plac Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra
- w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie wód rzeki Kamiennej
w km 3+696 oraz pobór wody z rzeki Kamiennej w km 3+753


orzeka się


 1. Wygasić Decyzje Prezydenta Miata Jeleniej Góry:

 • Decyzję Nr 19/2006 z dnia 24.07.2006r znak OŚ.6210-8-1/2006 dotyczącą
  pozwolenia wodnoprawnego w zakresie piętrzenia wody w rzeki Kamiennej w km
  3+696 oraz na pobór wody z rzeki Kamiennej w km 3+753;

 • Decyzję Nr 2/07 z dnia 24.01.2007 znak OŚ.6210-1/07 zmieniającą wyżej
  wymienioną decyzję w zakresie zwiększenia poboru wód powierzchniowych z rzeki
  Kamiennej w km 3+753

 1. Zobowiązać:

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. Plac
  Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra do odtworzenia linii brzegowej rzeki Kamiennej
  w km 3+753 oraz 3+ 736 - na odcinkach komór wlotowych ujęcia wody;

 2. Miasto Jelenia Góra do obniżenia istniejącej rzędnej korony jazu na rzece
  Kamiennej w km 3+696 do rzędnej 330,77m npm wraz z uformowaniem koryta
  w korpusie jazu o kształcie trapezowym i wymiarach 18m w podstawie i 23.8m
  w koronie (gardło przelewu jazu).

 1. Wykonać wyżej wymienione roboty hydrotechniczne zgodnie z wiedzą
  techniczną i sztuką budowlaną pod nadzorem przedstawicieli RZGW we Wrocławiu,
  Zarządu Zlewni w Jeleniej Górze - w terminie do 30 czerwca 2009 roku

UZASADNIENIE


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK" Sp. z o.o. wystąpiło
z wnioskiem w sprawie wygaszenia Decyzji Nr 19/2006 z dnia 24.07.2006 roku oraz
Decyzji 2/07 z dnia 24.01.2007 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na szczególne
korzystanie z wód rzeki Kamiennej w zakresie piętrzenia oraz poboru wody dla Zakładu
Uzdatniania Wody "CENTRUM" w Jeleniej Górze. W związku z uruchomieniem nowego
Zakładu Uzdatniania Wody "SOSNÓWKA" i włączeniu tego zakładu do systemu
wodociągowego miasta Jelenia Góra wnioskodawca nie widzi potrzeby dalszej
eksploatacji Zakładu Uzdatniania Wody "CENTRUM", dotychczas zaopatrującego
mieszkańców części miasta Jelenia Góra. Mając powyższe na uwadze wnioskodawca
zrzekł się uprawnień wodnoprawnych i wniósł o wygaszenie obowiązującego pozwolenia
wodnoprawnego. W związku z koniecznością likwidacji ujęcia wody na rzece Kamiennej,
składającego się z jazu stałego z upustem płuczącym w km 3+696 oraz komór
ujęciowych w km 3+753 i 3+736, w dniu 15 kwietnia 2008 roku w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra została przeprowadzona rozprawa
wodnoprawna z udziałem zainteresowanych stron.
W załączonej do wniosku opinii Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, Zarządu Zlewni w Jeleniej Górze wskazano negatywny wpływ piętrzenia
wód na stan rzeki w okresie swobodnego przepływu wód powodziowych oraz
utrudnienia naturalnego transportu rumowiska rzecznego, które zalega na odcinku
cofkowym (około 900 mb) i powoduje znaczne wypłycenie dna. Celem zabezpieczenia
terenów leżących wzdłuż rzeki Kamiennej na odcinku zasięgu cofki na Miasto Jelenia
Góra został nałożony obowiązek obniżenia istniejącej rzędnej korony jazu do poziomu
330,77m npm poprzez uformowanie koryta w korpusie jazu o kształcie trapezowym
i wymiarach 18m w podstawie i 23.8m w koronie (gardło przelewu jazu). Na PWiK
"WODNIK" w Jeleniej Górze nałożono obowiązek odtworzenia linii brzegowej rzeki
Kamiennej w km 3+753 oraz 3+736 - na odcinkach komór wlotowych ujęcia wody.
Wszelkie roboty zostaną wykonane pod nadzorem hydrotechnicznym zgodnie z wiedzą
fachową i sztuką budowlaną. Podczas rozprawy strony nie wniosły uwag do protokołu.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2008-11-27 13:15:48
Wyświetleń: 127622