Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Projektu pn.\\"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra\\"


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet 1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla ww. Projektu.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie plansz tablic wraz z konstrukcją wsporczą, zgodnie z projektami wykonawczymi stanowiącymi załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), oraz pełen zakres robót budowlanych zawartych w ww. projektach, a także prace przygotowawcze i pomocnicze, w tym, m. in. obsługę geodezyjną - wytyczenie robót i inwentaryzację powykonawczą. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane pod nadzorem zatrudnionego przez siebie kierownika budowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania zamówienia:
\t

  • w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy wykonać i zamontować tablicę wiszącą,
  • \tw terminie 35 dni od dnia podpisania Umowy wykonać i zamontować tablice stojące.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wykonawcy zobowiązani są do składnia ofert wg wzoru pn.: „Formularz Oferty”. Załącznikami do Oferty są:
\tZałącznik nr 1 do oferty - zestawienie wartości tablic,
\tZałącznik nr 2 do oferty - przedmiar robót,
\tOświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie uprawnienia,
\tdokument wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

\tFormularz Oferty oraz wzory załączników do Oferty, o których mowa w pkt. 1 a-c stanowią załączniki do niniejszego Zaproszenia.

OCENA OFERT I WYBÓR OFERTY

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena – waga 100 %
Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie ww. kryterium oraz jego wagi.
Oferty będą oceniane punktowo w następujący sposób:

Px = C_n/C_((x)) x 100

gdzie:
Px – liczba punktów przyznana ofercie „x”,
Cn – cena najniższa spośród zawartych w ważnych ofertach,
C(x) – cena ofertowa zawarta w ofercie „x”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
\tW przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy te oferty złożyli, do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego.
\tZamawiający powiadomi Wykonawców składających oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty i zatwierdzeniu tego wyboru przez Kierownika Zamawiającego.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

Oferty prosimy przesyłać do dnia 20 grudnia 2011 r., godz. 12:00 na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, Sekretariat (pokój nr 1.2, I piętro).
\tOfertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, opisanej następująco:
Oferta w postępowaniu JG-PU-2011-17 - wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”.
Nie otwierać przed dniem 20 grudnia 2011 r. godz. 12:00.
\tNa kopercie, oprócz opisu, należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie pytania prosimy kierować elektronicznie na email: natalia.gosciniak@wodnik.net.pl oraz telefonicznie pod numer 757-303-510 lub 757-303-530.
\tOsoby upoważnione do kontaktu:
\tMarina Kaźmierkiewicz - Tabaka,
\tNatalia Gościniak.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA:

  1. Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami,
  2. Formularz oferty,
  3. Załącznik nr 1 do oferty - zestawienie wartości tablic,
  4. Załącznik nr 2 do oferty - przedmiar robót,
  5. Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie uprawnienia,
  6. Wzór Umowy JG-PU-2011-17,
  7. Wzór Karty gwarancyjnej.

Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2011-12-13 08:56:07
Wyświetleń: 97523