Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetargowe pn. TDI/321/11 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – łącznik ul. Lubańska...\\\\\\"


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 113, Poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Plac Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. TDI/321/11 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – łącznik ul. Lubańska – ul. Spółdzielcza”, w trybie przetargu ograniczonego, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:


numer oferty: \t Oferta Nr 5

firma (nazwa) Konsorcjum firm:
WODROPOL S.A. - Lider konsorcjum
ul. Mokronoska 2
52-407 Wrocław
Funam Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 2
52-407 Wrocław
ZUR-BiI Jan Chrożnowski
Wojcieszyce 231
58-560 Jelenia Góra

za cenę brutto: 1 143 885,12 PLN (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć i 12/100 złotych),
\t

Uzasadnienie wyboru:
Wyboru dokonano na podstawie kryterium – Cena 100 %. Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ i w ocenie końcowej uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,0 pkt.

 

 

Zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 113, Poz. 759 ze zm.) wyznacza się dzień 02 marca 2012 roku, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Pozostałe złożone w postępowaniu oferty:


numer oferty \t Oferta Nr 1
firma (nazwa) \t Przedsiębiorstwo Gramowscy
\t\t ATA-TECHNIK Sp. jawna
\t\t Osiedle Cechowe 31
\t\t 64-840 Budzyń

za cenę brutto: 2 099 919,60 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście i 60/100 złotych),

W ocenie końcowej oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 54,47 pkt.
numer oferty \t Oferta Nr 2
firma (nazwa) \t WUPRINŻ S.A.
ul. Straży Ludowej 35
60-465 Poznań

za cenę brutto: 1 831 470,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych),
W ocenie końcowej oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 62,46 pkt.
numer oferty \t Oferta Nr 3
firma (nazwa) \t SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

za cenę brutto: 1 782 108,59 PLN (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiem i 59/100 złotych
W ocenie końcowej oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 64,19 pkt.
numer oferty \t Oferta Nr 4
firma (nazwa) \t Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konstrukcyjno-Budowlane
„INKOBUD” Włodzimierz Kowalczyk
ul. Legnicka 37
59-500 Złotoryja

za cenę brutto: 2 230 326,16 PLN (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia sześć i 16/100 złotych),

W ocenie końcowej oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 51,29 pkt.


numer oferty \t Oferta Nr 6
firma (nazwa) \t P.U.H. „MONTIBUD” Sp. jawna
Czesław Wójciak, Henryk Olszowy, Sylwester Łazarz
\t\t ul. Wrocławska 213a,
\t\t 59-220 Legnica

za cenę brutto: 1 992 600,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).
W ocenie końcowej oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 57,41 pkt.

Pouczenie:
Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje środek ochrony prawnej tj. odwołanie. Zgodnie z art. 182, ust. 1, pkt. 1) ww. ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.


Uprzejmie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu: 757-303-510.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-02-23 11:18:36
Wyświetleń: 179310