Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Pozwolenie wodnoprawneDOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
              we WROCŁAWIU
    Wydział Środowiska Rolnictwa
     pl. Powstańców Warszawy 1Wrocław, 30 grudnia 2003 r.DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGOPrawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.), art. 37 pkt 2,
122 ust. l pkt l, 123 ust. 2, 125, 127 ust. l i 2, 128 ust. l, 131 ust. l i 2, 135 pkt. l,
138 ust. l, 140 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115,
poz. 1229 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie Na podstawie art. 147 ust. l
i 6, art. 181 ust. l pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799), rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych
w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym
organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz.U. nr 59,
poz.529) oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji „Wodnik" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy
ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górzeorzekam:
 • Udziela się Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o.
  w Jeleniej Górze pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  w zakresie odprowadzania do rzeki Bóbr w km 206+170 oczyszczonych ścieków
  komunalnych w ilości:


  Qśrd = 61000 m3/d  o składzie określonym na wylocie do rzeki Bóbr:  • BZT5 <15 mgO2/dm3,l ub 90 % redukcji,
  • ChZTcr < 125 mg/dm3, lub 75 % redukcji,
  • zawiesiny ogólne <35 mg/dm3, lub 90 % redukcji,
  • azot ogólny <10 mgN/dm3, lub 85 % redukcji,
  • fosfor ogólny <1 mgP/dm3 lub 90 % redukcji,


  a w okresie odprowadzania mniejszej ilości ścieków w związku z etapowaniem
  inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
  w Jeleniej Górze", w ilości:  Qśrd = 21000 m3/d  o składzie określonym na wylocie do rzeki Bóbr:  • BZT5 <15 mgO2/dm3,lub 90 % redukcji,
  • ChZTcr< 125 mg/dm3,lub 75 % redukcji,
  • zawiesiny ogólne<35 mg/dm3,lub 90 % redukcji,
  • azot ogólny<15 mgN/dm3, lub 80 % redukcji,
  • fosfor ogólny<2 mgP/dm3 lub 85 % redukcji,


  z terminem obowiązywania od 01.01.2004 r. do 31.12.2007 r. pod następującymi warunkami:
  1. Utrzymywania urządzeń do oczyszczania ścieków we właściwym stanie
   technicznym oraz prawidłowej ich eksploatacji,
  2. Wykonywania okresowych badań jakości odprowadzanych ścieków
   z częstotliwością l raz na miesiąc, ewidencjonowania i przechowywania
   wyników pomiarów przez 5 lat.
  3. Wyniki pomiarów okresowych ścieków komunalnych należy przedkładać w tut.
   Wydziale w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru w układzie
   określonym w załączniku nr 2 do powołanego w podstawie prawnej
   rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów
   prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia,
   przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu
   i sposobów ich prezentacji.
  4. Utrzymania we właściwym stanie technicznym wylotu do rzeki Bóbr
   w km 206 +170 oraz koryta rzeki Bóbr na prawym brzegu rzeki 10 m
   powyżej i poniżej wylotu.

  • Z dniem 31.12.2003 r. stwierdza się wygaśnięcie decyzji Wojewody
   Jeleniogórskiego z dnia 16.03.1993 r. nr OS-6210/8/93 w sprawie udzielenia
   pozwolenia na odprowadzanie do rzeki Bóbr oczyszczonych ścieków
   komunalnych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze oraz na
   eksploatację urządzeń oczyszczalni ścieków.
  • Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń
   wodnych koniecznych do jej realizacji i nie narusza praw własności
   i uprawnień osób trzecich wobec tych nieruchomości i urządzeń  Uzasadnienie:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
  wystąpiło z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
  odprowadzanie ścieków komunalnych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy
  ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze do rzeki Bóbr w km 206+170.
  Do dnia 31.12.2003 r. Przedsiębiorstwo posiada ważne pozwolenie
  nr OS-6210/8/93 z dnia 16 marca 1993 roku, zmienione decyzją Wojewody
  Dolnośląskiego nr OS j.g.I-6811/P/14/01 z 8 lutego 2001 r. Obowiązujący stan
  prawny, mimo, iż upływa termin ważności pozwolenia nakazuje stwierdzić jego
  wygaśnięcie w drodze decyzji. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie pozwolenia
  skutkuje określeniem jego warunków jak w sentencji decyzji z terminem
  obowiązywania od 01.01.2004 r.
  Parametry jakości ścieków oraz częstotliwość poboru prób określono na
  podstawie powołanego w podstawie prawnej decyzji rozporządzenia w sprawie
  warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
  oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
  W decyzji nie ujęto regulacji w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków,
  gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacja ta nie wymaga
  pozwolenia wodnoprawnego.
  Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz całości materiału zebranego
  w postępowaniu, stwierdzono, że można udzielić pozwolenia wodnoprawnego
  w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.
  Podstawę techniczną decyzji stanowi dokumentacja pt. „Wniosek o wydanie
  pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych
  do rzeki Bóbr..." opracowany przez PWiK „WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
  opracowany w grudniu 2003 r.

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, informacja o wszczęciu
  postępowania podana była do publicznej wiadomości.

  Strony zainteresowane nie wniosły żadnych uwag.

  Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
  Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Środowiska w Warszawie
  za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego - Wydziału Środowiska i Rolnictwa
  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
  Stanisław Zięba                   
  DYREKTOR WYDZIAŁU          
  Środowiska i Rolnictwa            


  Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2004-12-01 11:38:32
  Wyświetleń: 188966