Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Postępowanie nr JG-PU-2012-6 - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Projektu pn. „Uporządkowanie...\\"


PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. informuje, że w ramach postępowania nr JG-PU-2012-6 dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej, wykonania i montażu tablic informacyjnych dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” złożone zostały trzy oferty. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.

Spośród ofert złożonych jako najkorzystniejsza wybrana została oferta konsorcjum firm:

1)\tOznakowanie Drogowe SIGNUM Paweł Chmurzyński
ul. Różana 4, 58-500 Jelenia Góra - lider konsorcjum

2)\tKółko Rolnicze Siedlęcin
ul. Lwówecka 24, 58-508 Jelenia Góra, Siedlęcin

Nr oferty - Oferta nr 2
za cenę brutto 106 887,00 PLN
(słownie: sto sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych).

Kryterium wyboru oferty - najniższa cena.

Pozostałe złożone w postępowaniu oferty:

Oferta nr 1
Firma:\tVivenge Produkcja 1 Sp. z o.o.
\tul. Sokołowska 159, 08-110 Siedlce
za cenę brutto208 608,00 PLN (słownie: dwieście osiem tysięcy sześćset osiem złotych).

Oferta nr 3
Firma:\tSIGNAROAD Sp. z o.o.
\tul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin
za cenę brutto 107 717,74 PLN (słownie: sto siedem tysięcy siedemset siedemnaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze).

Wobec powyższego, zgodnie z pkt. 13 Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK”
Sp. z o.o., Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia protestu do Prezesa Zarządu
PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Uprzejmie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na nr faksu: 757-303-510.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-12-14 11:02:31
Wyświetleń: 97120