Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2006Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze
Miasta Jelenia Góra został uchwalony przez Radę Miejską Jeleniej Góry uchwałą
Nr XLII/510/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku i opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 64 z dnia 24 marca 2006 r.
pod pozycją 1001.REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
R o z d z i a ł   I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków realizowanego na terenie Miasta Jelenia Góra, w tym prawa i obowiązki
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o. o. oraz Odbiorców
usług tego Przedsiębiorstwa.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 1).


§ 2


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie Zezwolenia wydanego Decyzją Nr 1/2002
z dnia 7 listopada 2002 roku Prezydenta Miasta Jelenia Góra.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 2).


§ 3


Użyte w regulaminie określenia oznaczają:


 1. \tustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747, ze zmianami),
 2. \todbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
 3. \tprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym
  mowa w § 2 niniejszego regulaminu,
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 3 pkt 3).

 4. \tumowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków,
  o której mowa w art. 6 ustawy,
 5. \twodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej
  instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
 6. \twodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art.2 pkt 19 ustawy,
 7. \twodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem
  głównym służący ustaleniu wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i
  utrzymywany na koszt odbiorcy,
 8. \twodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej
  z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 9. \tokres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania
  ścieków określony w umowie.

R o z d z i a ł IIMINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE

§ 4


 1. \tIlość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków
  określa umowa.
 2. \tUmowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców do urządzeń Przedsiębiorstwa

§5


 1. \tZgodnie z przepisami ustawy Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:
  - zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  do ciągłej i niezawodnej realizacji dostawy wody i odprowadzania ścieków,
  a także zapewnić właściwą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
  - zdolności dostawcze przyłącza wodociągowego, zapewniające dostawę wody
  do odbiorcy w ilości ustalonej w umowie, o ile Przedsiębiorstwo jest posiadaczem
  przyłącza wodociągowego,
  - przepustowość przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzanie
  ścieków w ilości określonej w umowie, o ile Przedsiębiorstwo jest posiadaczem
  przyłącza kanalizacyjnego,
  - budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wyłącznie
  w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
  z określeniem źródeł finansowania inwestycji,
  - zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,
  po odbiorze technicznym przyłącza i złożeniu wniosku o zawarcie umowy.
 2. \tPrzedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za zdolność urządzeń
  wodociągowych i kanalizacyjnych, których nie jest posiadaczem, do realizacji
  dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także
  nie zapewnia należytej jakości wody i odprowadzanych ścieków tymi urządzeniami.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 2).

 3. \tPrzedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości
  i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz
  kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków
  przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 6


Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:


 1. \tutrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym
  uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia
  chemicznego lub bakteriologicznego,
 2. \tzabezpieczenia przyłącza przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej,
 3. \tnatychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych wyciekach
  wody i zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
 4. \tniezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, warunków
  technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 5. \tutrzymania pomieszczeń lub studni wodomierzowej, w stanie
  uniemożliwiającym uszkodzenie i oddziaływania zakłócające prawidłowe działanie
  wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz zabezpieczenie pomieszczeń lub
  studni wodomierzowej przed dostępem osób nieuprawnionych,
 6. \tutrzymania przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków
  eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne
  nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
 7. \tużytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń
  funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 8. \tudostępnienia Przedsiębiorstwu dokumentacji technicznej, danych
  dotyczących eksploatacji własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć,
  w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje
  zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz celem ustalenia
  ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji,
 9. \tumożliwienie Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji
  zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli
  zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie
  oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
 10. \twykorzystywania wody z sieci wodociągowej i korzystanie z sieci
  kanalizacyjnej wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 7


 1. \tJeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,
  będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie obniżenia poziomu
  usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do
  niezwłocznego usunięcia przyczyny zagrożeń.
 2. \tW przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia, pomimo pisemnego
  wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania
  zmierzające do usunięcia zagrożenia – na koszt Odbiorcy. Działania
  Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego
  Odbiorcy.

R o z d z i a ł III


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

Postanowienia ogólne


§ 8


Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami
nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy,
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień
niniejszego regulaminu.


§ 9


 1. \tUmowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania
  przyłączy oraz warunki usuwania awarii.
 2. \tW przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
  odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości
  świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo
  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 3. \tUmowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 10


 1. \tUmowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem
  postanowień ust. 2.
 2. \tPrzedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:
  - gdy tytuł prawny osoby do nieruchomości, która została przyłączona do sieci,
  został ustanowiony na czas określony,
  - na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci,
  - w przypadku wydania warunków technicznych przyłączenia na czas określony,
  - w przypadku, gdy pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie ścieków
  przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zostało udzielone Odbiorcy
  usług na czas określony.

§ 11


 1. \tZmiana warunków umowy i danych dotyczących Stron (np. adresu jako
  miejsca korzystania z usług Przedsiębiorstwa) następuje w drodze aneksu do
  umowy, sporządzonego w formie pisemnej.
 2. \tNie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie
  obowiązywania umowy.

§ 12


W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci
Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera
umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków
technicznych świadczonych usług.Zasady zawierania umów


§ 13


 1. \tUmowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł
  prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się
  w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
 2. \tWraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się
  o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu:
  - dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, uwierzytelnione
  pełnomocnictwo), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność
  gospodarczą wypis z organu rejestrowego (akt powołania) i kserokopię nadania
  numeru identyfikacji podatkowej,
  - dokument określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.
 3. \tJeżeli z treści dokumentu określonego w ust. 2 pkt 2) nie wynika tytuł
  prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona
  zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem
  ust. 4.
 4. \tUmowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta
  z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu
  przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
 5. \tPo zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego,
  pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do
  korzystania z nieruchomości, o ile takie zdarzenie nastąpi. Do czasu
  poinformowania Przedsiębiorstwa Odbiorca, pomimo wygaśnięcia umowy,
  ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem
  usług przez Przedsiębiorstwo.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 5 zd. drugie).

 6. \tUmowy dotyczące wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
  Przedsiębiorstwa będą zawierane z każdym dostawcą ścieków odrębnie, na
  podstawie przepisów zawartych w ustawie oraz ustawie Prawo wodne.

§ 14


 1. \tW przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym
  umowę zawiera się z jej właścicielem(ami) lub zarządcą działającym w imieniu
  właściciela(i).
 2. \tPo spełnieniu warunków podanych w art. 6 ust. 6 pkt od 1 do 7 ustawy,
  właściciel(e) lub zarządca działający w imieniu właściciela(i) budynku
  wielolokalowego może złożyć do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie
  umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą(ami)
  korzystającą(ymi) z lokalu(i).
 3. \tWniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera w szczególności:
  - oświadczenie o spełnieniu warunków podanych w art. 6 ust. 6 pkt od 1 do 7 ustawy,
  - określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego
  do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy,
  potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
  - oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu (potwierdzone pisemnie) osób
  korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic pomiędzy wskazaniem
  wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy
  punktach czerpalnych oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa
  dodatkowych opłat wynikających z taryf,
  - schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za
  wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów
  czerpalnych.
 4. \tW terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku,
  Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą
  wymagania techniczne, warunkujące zawarcie ww. umowy.

§ 15


Przedsiębiorstwo sporządza i przekazuje Odbiorcy projekt umowy, w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o zawarcie umowy lub w terminie
uzgodnionym przez strony.Zasady rozwiązywania umów


§ 16


 1. \tUmowa może być rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem
  okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 16 ust. 1).

 2. \trozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez
  złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania
  takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 17


 1. \tUmowa może być rozwiązana w każdej chwili, w drodze porozumienia stron.
 2. \tUmowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu,
  na jaki została zawarta.
 3. \tPrzedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych
  w art. 8 ust. 1 ustawy, poprzez pisemne oświadczenie, dostarczone Odbiorcy
  na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody.

§ 18


 1. \tUmowa wygasa w przypadku:
  - śmierci Odbiorcy usług, będącego osobą fizyczną,
  - utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
  - zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub
  postępowania likwidacyjnego podmiotu, będącego stroną umowy,
  - utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.
 2. \tUmowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym
  wygasa, poza przyczynami wskazanymi w ust. 1, również w razie wygaśnięcia
  umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo z właścicielem(ami) lub zarządcą
  nieruchomości, w której znajduje się lokal.

§ 19


Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo zaprzestaje
świadczenia usług dostawy wody i(lub) odbioru ścieków oraz dokonuje
zamknięcia przyłącza wodociągowego i(lub) kanalizacyjnego, a także
może dokonać demontażu wodomierza głównego.


R o z d z i a ł IV


SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI
OPŁAT USTALONE W TARYFACH§ 20


 1. \tRozliczenia z Odbiorcami za świadczone usługi zaopatrzenia w wodę
  i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo wyłącznie
  w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych w lokalnej prasie taryfach.
 2. \tIlość wody dostarczonej do nieruchomości oblicza się w oparciu
  o wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku na podstawie
  przeciętnych norm zużycia wody.

§ 21


Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie
krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy. Maksymalny okres
obrachunkowy nie dotyczy obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres
ponad sześć miesięcy lub użytkowanych sezonowo.


§ 22


 1. \tDo zawieranej umowy Przedsiębiorstwo dołącza aktualnie obowiązującą
  taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy
  będącego stroną umowy.
 2. \tStosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających
  z nowych taryf, podanych do wiadomości publicznej (w sposób zwyczajowo
  przyjęty, w miejscowej prasie), nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców
  o taryfach.

§ 23


 1. \tPodstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone
  przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
 2. \tW przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również
  osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną
  fakturę zarządcy lub właścicielowi(om) takiego budynku w oparciu o różnicę
  pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy
  zamontowanych przy wszystkich punktach czerpalnych oraz odrębne faktury
  osobom korzystającym z lokali.
 3. \tOdbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki
  w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty
  jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczenia
  odsetek, w wysokości ustawowej.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 23 ust. 3 zd. drugie).

 4. \tZgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie
  wstrzymuje jej zapłaty.
 5. \tW przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych
  należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od
  dnia złożenia wniosku w tej sprawie, z określeniem formy zwrotu.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 23 ust. 5).

§ 24


W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody
i(lub) odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody
i(lub) odprowadzanych ścieków w całym okresie świadczenia usług przed
stwierdzeniem niesprawności wodomierza i(lub) urządzenia pomiarowego.


§ 25


 1. \tJeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do
  urządzeń Przedsiębiorstwa bez urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych
  ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie
  wskazań wodomierza własnego.
 2. \tJeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa
  i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa bez urządzeń pomiarowych,
  ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza
  własnego i wodomierza głównego.
 3. \tW przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do
  zakupu i zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania
  i legalizacji.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 25 ust. 3).

R o z d z i a ł V


WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI§ 26


 1. \tPrzyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków
  przyłączenia, zwanych dalej "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej
  i (lub) kanalizacyjnej", złożony do Przedsiębiorstwa przez osobę ubiegającą się
  o przyłączenie.
 2. \tWniosek o wydanie warunków przyłączenia powinien zawierać:
  - imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
  - adres do korespondencji,
  - w przypadku osób prawnych – odpis z właściwego rejestru wskazujący na
  sposób reprezentacji podmiotu,
  - określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do świadczenia usług,
  - określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz
  charakterystyki zużycia wody,
  - wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju
  (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości
  odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania
  urządzeń podczyszczających),
  - opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i(lub) z której będą
  odprowadzane ścieki, w szczególności podanie adresu, określenie jej
  powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,
  - wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków,
  - datę złożenia wniosku i podpis wnioskodawcy (pełnomocnika).

§ 27


 1. \tDo wniosku, o którym mowa w §26, osoba ubiegająca się o przyłączenie
  do sieci powinna załączyć:
  - dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  - mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa
  w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych
  obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
  - informację o własnych ujęciach wody i(lub) urządzeniach kanalizacyjnych.
 2. \tPrzedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić wzór
  wniosku (załącznik nr 1).
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 27 ust. 2).

§ 28


 1. \tW terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku,
  o którym mowa w § 26 wraz z kompletem załączników określonych w § 27,
  Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości
  dokument pod nazwą: "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i(lub)
  kanalizacyjnej", o ile są spełnione warunki techniczne umożliwiające
  podłączenie nieruchomości do sieci.
 2. \tW razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci,
  Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa
  w § 26, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując
  wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
 3. \t"Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i(lub) kanalizacyjnej" powinny
  spełniać następujące wymogi:
  - wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej
  i(lub) kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego
  i(lub) urządzenia pomiarowego,
  - określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem
  na poszczególne cele,
  - określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości
  i ich jakość, cele,
  - zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna
  przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi
  należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt
  przyłącza,
  - wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy
  niż 1 rok,
  - określać parametry techniczno-materiałowe przyłącza.
 4. \tWynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie "Warunków przyłączenia
  do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej", winno odpowiadać rzeczywiście
  poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 28 ust. 4).

§ 29


 1. \t"Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej"
  wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za pisemnym
  przyzwoleniem tej osoby obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie
  przyłącza wodociągowego i (lub) kanalizacyjnego, ale również na wybudowanie
  przez przyszłego Odbiorcę, ze środków własnych, urządzeń wodociągowych
  i(lub) kanalizacyjnych.
 2. \tW przypadku określonym w ust. 1 Przedsiębiorstwo oraz osoba ubiegająca
  się o przyłączenie, przed wydaniem „Warunków przyłączenia do sieci
  wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej", są zobowiązane do zawarcia umowy
  regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń
  wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
 3. \tW sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie
  budowy urządzeń wodociągowych i (lub) kanalizacyjnych, umowa zawierana
  między Przedsiębiorstwem, a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego
  przejęcia przez Przedsiębiorstwo tej części inwestycji, która została
  sfinansowana przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
 4. \tOdpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych może
  polegać na:
  - zawarciu umowy o przeniesienie na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia,
  - zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy,
  - zawarciu umowy prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania,
  w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.
 5. \tWybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji
  Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 6. \tUmowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna być zawarta w formie pisemnej,
  pod rygorem nieważności.
 7. \tUmowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:
  - termin wybudowania urządzenia,
  - warunki techniczne, jakie urządzenie ma spełniać,
  - zasady kontroli realizacji inwestycji oraz odbioru końcowego dokonywanych
  przez Przedsiębiorstwo,
  - zasady wyceny inwestycji,
  - formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,
  - termin przejęcia urządzenia,
  - termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia
  lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez
  Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nieprzenoszącej prawa
  własności, ment określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  - zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 29).

§ 30


 1. \tWarunkiem przystąpienia do realizacji budowy przyłącza przez przyszłego
  Odbiorcę jest pisemne:
  - uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu),
  - uzgodnienie sposobu prowadzenia prac budowlanych,
  - uzgodnienie warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo
  kontroli robót i odbioru końcowego.
  - złożenie wniosku o wpięcie do sieci wodociągowej i(lub) kanalizacyjnej
  (załącznik nr 3).
 2. \tSpełnienie warunków wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nie jest wymagane,
  jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało
  "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i(lub) kanalizacyjnej" dla danej
  nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed
  przystąpieniem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza, na własny
  koszt, szczegółowy wykaz planowanych kosztów i przedkłada go osobie
  ubiegającej się o podłączenie, celem pisemnego zaakceptowania. Rachunek
  wystawiony przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy
  o więcej niż 10%, w stosunku do sumy kosztów zaakceptowanych przez osobę
  ubiegającą się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.
 3. \tOsoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu
  uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust.1, przedkłada
  Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych
  dokumentów i informacji (załącznik nr 2) Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie
  każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi
  "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej".
 4. \tPrzedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1,
  w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji
  wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 2–4).

§ 31


Przed zawarciem umowy o świadczenie usług dostawy wody i (lub) odbioru
ścieków Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem
spełnienia warunków technicznych.


R o z d z i a ł VI


TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI
DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH§ 32


 1. \tPrzedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do
  istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli:
  - w wyniku tego przyłączenia warunki techniczne pogorszą się na tyle, że nie
  zostanie zachowany minimalny poziom świadczonych usług, a w szczególności,
  jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania
  wody i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących systemów
  dystrybucji wody i odprowadzania ścieków,
  - przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług świadczonych
  dotychczasowym Odbiorcom w takim stopniu, że nie będą spełnione wymagania
  określające minimalny poziom usług.
  - Przedsiębiorstwo nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług,
  z uwagi na brak w danym obszarze odpowiednich urządzeń wodociągowych
  i (lub) kanalizacyjnych.
 2. \tPoziom dostępu do usług wodociągowych w okresie przyszłym
  wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i kanalizacyjnych, zatwierdzane wraz z taryfą przez Radę Miasta.

§ 33


 1. \tW zakresie dostawy wody miejscem wydania rzeczy, w rozumieniu Kodeksu
  cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.
 2. \tW zakresie odbioru ścieków miejscem świadczenia usługi jest połączenie
  pierwszej studzienki licząc od strony budynku z siecią kanalizacyjną,
  a w przypadku jej braku, granica nieruchomości gruntowej.

R o z d z i a ł VII


SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANEGO PRZYŁĄCZA§ 34


 1. \tW ramach odbioru przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia
  zgodności wykonanych prac z:
  - wydanymi przez Przedsiębiorstwo "Warunkami przyłączenia do sieci
  wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej",
  - projektem przyłącza.
 2. \tJeżeli "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i(lub) kanalizacyjnej"
  obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę, ze
  środków własnych, urządzeń wodociągowych i (lub) kanalizacyjnych,
  to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór
  tych urządzeń.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 34 ust. 2).

 3. \tOkreślone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe
  są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron,
  tj. Przedsiębiorstwa i przyszłego Odbiorcy (lub inwestora).
 4. \tOdbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszystkie odcinki
  przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikowe) należy
  bezwzględnie zgłaszać do odbioru przed dokonaniem zasypania.
 5. \tPrzed zasypaniem należy wykonać w 2 egzemplarzach operat geodezyjny,
  w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, z których jeden Odbiorca
  dostarcza do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego
  się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 35


 1. \tPo zgłoszeniu przez przedstawiciela Odbiorcy gotowości do odbioru
  przyłącza, Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru, nie dłuższy niż trzy
  dni po dacie zgłoszenia.
 2. \tWyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 34 ust. 2 i 3, są potwierdzane
  przez strony w sporządzonych protokołach.

§ 36


Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 36).


§ 37


 1. \tZgłoszenie odbioru technicznego przyłącza (załącznik nr 4) powinno zawierać
  co najmniej:
  - dane identyfikujące inwestora i adres przyłączanej nieruchomości,
  - termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
  - inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
 2. \tProtokół końcowego odbioru technicznego przyłącza (załącznik nr 5)
  powinien zawierać co najmniej:
  - dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał,
  długość, elementy uzbrojenia),
  - rodzaj odprowadzanych ścieków do przyłącza kanalizacyjnego,
  - skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
  - inne uwagi dotyczące odbioru.
 3. \tProtokół końcowego odbioru technicznego stanowi potwierdzenie
  prawidłowości wykonania przyłączenia, a jego podpisanie przez strony
  upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku (załącznik nr 6) o zawarcie
  umowy na świadczenie usług dostawy wody i (lub) odprowadzania ścieków.

R o z d z i a ł VIII


SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA
CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH
PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH
DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW§ 38


 1. \tPrzedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych
  przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty,
  komunikatami nadanymi przez lokalne radio, z wyprzedzeniem co najmniej
  72 godzinnym.
 2. \tPrzedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców
  w sposób zwyczajowo przyjęty, komunikatami nadanymi przez lokalne radio,
  o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,
  o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
 3. \tW przypadku budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo może
  o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub
  zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody
  nie przekracza 12 godzin.
 4. \tW razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody
  przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy
  punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując
  lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 39


 1. \tPrzedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie
  usług wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności, jeżeli jest to
  uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska
  naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
 2. \tPrzedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe
  w związku ze wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług,
  zawinionym przez Przedsiębiorstwo.
 3. \tPrzedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności za ww. szkody wówczas,
  gdy nie ponosi winy za przerwy lub ograniczenie świadczenia usług wynikające
  z powodu:
  - działania siły wyższej, w tym sił przyrody,
  - działania lub zaniechania ze strony osób lub podmiotów, za które
  Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
  - potrzeby ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego,
  a także potrzeb przeciwpożarowych.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 39 ust. 3).

R o z d z i a ł IX


STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W
SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ
W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW§ 40


 1. \tW Przedsiębiorstwie funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta obsługujące Odbiorców
  w zakresie:
  - trybu i szczególnych warunków zawierania umów o dostawę wody i odbiór ścieków,
  - informowania i kierowania Odbiorców do właściwych wydziałów i działów Spółki,
  celem kompetentnego załatwienia spraw,
  - załatwiania reklamacji dotyczących jakości wody oraz zakłóceń w dostawie
  wody i odprowadzaniu ścieków skutkujących weryfikacją należności.
 2. \tPrzedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych
  informacji dotyczących:
  - prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie
  w wodę i odprowadzanie ścieków,
  - warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  przez nowych Odbiorców,
  - występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
  - występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  - planowanych przerw w świadczeniu usług.
 3. \tPrzedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu,
  faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże
  w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 4. \tW przypadku prośby o udzielenie pisemnej informacji, Przedsiębiorstwo
  wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej formie w terminie 14 dni
  od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie
  zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 3.
 5. \tW przypadku, gdy udzielenie informacji wymaga ustaleń w czasie
  dłuższym niż terminy wskazane w ust. 3 i 4, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi
  w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§ 41


 1. \tKażdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu
  wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, a w szczególności ilości i jakości
  świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
 2. \tReklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej i powinna zawierać:
  - imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres Odbiorcy,
  - przedmiot reklamacji,
  - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  - podpis Odbiorcy.
 3. \tPrzedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej
  zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie
  Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji, a w przypadku, gdy złożoność
  prawy reklamacji tego wymaga, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 4. \tOdpowiedź na reklamację winna zawierać:
  - nazwę Przedsiębiorstwa,
  - przywołanie podstawy prawnej,
  - rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
  - pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
  - podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo,
  z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
 5. \tW przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części,
  odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie.
 6. \tW przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia
  Odbiorcę o wyniku jej rozpatrzenia.
 7. \tZaliczenie ewentualnego odszkodowania na poczet przyszłych należności
  może nastąpić jedynie na pisemny wniosek Odbiorcy.
 8. \tJeżeli złożona przez Odbiorcę reklamacja nie znajdzie potwierdzenia
  w trakcie badania sprawdzającego (ekspertyzy) lub będzie bezpodstawna,
  Przedsiębiorstwo może obciążyć Odbiorcę zgłaszającego reklamację
  poniesionymi kosztami.

§ 42


W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim
zainteresowanym Odbiorcom następujące materiały:


 1. \taktualnie obowiązująca na terenie gminy taryfa cen i stawek opłat,
 2. \ttekst "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
  Miasta Jelenia Góra",
 3. \twzory dokumentów, stanowiące załączniki do ww. Regulaminu.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
  z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 42 pkt 3).

R o z d z i a ł X


WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE
PRZECIWPOŻAROWE§ 43


 1. \tWoda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń
  wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo i dostarczana poprzez
  hydranty przeciwpożarowe, zainstalowane na sieci wodociągowej.
 2. \tUprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe, z sieci będącej
  w posiadaniu Przedsiębiorstwa, są jednostki Straży Pożarnej prowadzące akcję
  gaśniczą lub ratunkową.

§ 44


Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie
umowy zawieranej pomiędzy Miastem, Przedsiębiorstwem i jednostką
Straży Pożarnej.


§ 45


W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez
urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia
koszty utrzymania tych urządzeń, które są niezbędne do zapewnienia
wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększone o marżę zysku.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 45).


§ 46


Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów
poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych do
Przedsiębiorstwa przez jednostkę Straży Pożarnej, w umownie ustalonych
okresach.


§ 47


W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych,
którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka Straży Pożarnej
niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.


§ 48


Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo
obciąża Miasto.


R o z d z i a ł XI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 49


W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,
a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami)
wraz z przepisami zawartymi w rozporządzeniach wykonawczych.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 49).


§ 50


Umowy zawarte przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
z osobami korzystającymi z lokalu w budynkach wielolokalowych, przed dniem
wejścia w życie regulaminu, pozostają w mocy i są realizowane zgodnie
z § 14 niniejszego regulaminu.


§ 51


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca
uchwała nr 64/VIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 kwietnia
2003 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Miasta Jelenia Góra".


§ 52


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2006-04-11 10:10:20
Wyświetleń: 190354