Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla m. Radomierz


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21,
58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania o numerze referencyjnym TDI/321/3/2013 dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla m. Radomierz” zgodnie
z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Firma Handlowo-Usługowa „EM-PROJEKT” Ewa Malinowska
ul. Sudecka 51/3/8, 58-500 Jelenia Góra

Zaoferowana cena za zrealizowanie przedmiotu zamówienia: 22 140,00 zł brutto
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru:
Wyboru dokonano na podstawie kryterium – Cena 100 %. Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ i w ocenie końcowej uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,0 pkt.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2013-02-27 09:50:06
Wyświetleń: 97139