Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Usługa wykonania i dostawy kalendarzy na 2014 r.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z promocją realizowanego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet 1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych na usługę wykonania i dostawy kalendarzy na 2014 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.\tKalendarz książkowy rozmiar A4 - 30 szt.,
2.\tKalendarz książkowy rozmiar A5 - 90 szt.,
3.\tKalendarz książkowy rozmiar A6 - 30 szt.,
4.\tKalendarz trójdzielny ścienny - 85 szt.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

TERMIN WYKONANIA

1.\tTermin uzyskania zatwierdzenia projektu graficznego nadruku - 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2.\tTermin wykonania zamówienia: do dnia 16 grudnia 2013 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia:
a)\toferty wg wzoru pn. „Formularz oferty”,
b)\tzałącznika nr 1 do oferty - zestawienie wartości kalendarzy,
c)\tdokumentu wskazującego osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

OCENA I WYBÓR OFERTY

1.\tPrzy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryterium:
Cena - waga 100 %
Oferty będą oceniane w oparciu o poniższy algorytm:
Px = x 100
gdzie:
Px - liczba punktów przyznana ofercie „x”,
Cn - cena najniższa spośród zawartych w ważnych ofertach,
C(x) - cena ofertowa zawarta w ofercie „x”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
2.\tW przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy te oferty złożyli, do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego.
3.\tZamawiający powiadomi Wykonawców składających oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty i zatwierdzeniu tego wyboru przez Kierownika Zamawiającego.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1.\tOferty prosimy przesyłać do dnia 12 listopada 2013 r., godz. 1400 na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, sekretariat (pokój nr 1.2).
2.\tOfertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie opisanej następująco:
Oferta w postępowaniu JG-PU-2013-10 Kalendarze na 2014 r.
Nie otwierać przed dniem 12 listopada 2013 r., godz. 1400.
3.\tNa kopercie, oprócz opisu, należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

DODATKOWE INFORMACJE

1.\tWszelkie pytania prosimy kierować elektronicznie na email: natalia.gosciniak@wodnik.net.pl oraz telefonicznie pod numer 757-303-510 lub 757-303-530.
2.\tOsoby upoważnione do kontaktu:

  •  Marina Kaźmierkiewicz - Tabaka,
  •  Natalia Gościniak-Garkowienko.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA

1.\tWzór umowy JG-PU-2013-10,
2.\tSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1 do Umowy JG-PU-2013-10,
3.\tFormularz oferty,
4.\tZałącznik nr 1 do oferty - zestawienie wartości kalendarzy.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2013-10-29 23:48:47
Wyświetleń: 167170