Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ujęcie wody Ceglana - Decyzja Nr 24/2006


Jelenia Góra, 01.09.2006 r.


OŚ.6210-26-1/2006


DECYZJA Nr 24/2006Na podstawie art. 37 pkt.1, art. 122 ust.1 pkt.1, art.127 ust.2, art.140 ust.1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późn. zm.)
oraz na podstawie art. 104 K.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku pani Anny Kamel,
PROJKAM, Czernica 59, 58-521 Jelenia Góra działającej z upoważnienia Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik", Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra - w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia przy
ul. Ceglanej w Jeleniej Górze


orzeka się 1. Udzielić na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp.z.o.o.,
  Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra - pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Ujmowanie wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę do celów
  komunalnych miasta Jelenia Góra za pomocą ujęcia wód podziemnych
  zlokalizowanego w lewobrzeżnej części doliny rzeki Kamiennej przy
  ul. Ceglanej w Jeleniej Górze, na działce nr 11, w ilości:

 • Q = 1 700,00 m3/d przy depresji S=4,35 m z istniejących pięciu studni kopanych
  o średnicy D=2000 mm i głębokości ca 11,0 m, zasilanych przez dna i płaszcze
  boczne, wyposażonych w lewary

 • Q = 2 500,00 m3/d przy depresji S= 1,5÷4,35 m, przy założeniu włączenia do eksploatacji nawierconych i zarurowanych trzech studni wierconych

Ujęcie składa się z :
 • 5 studni kopanych, usytuowanych na działce nr 11, obręb Cieplice,
  gmina Jelenia Góra o średnicy D=2000 mm i głębokości H= 10,4-11,0 m,
  połączonych lewarami o średnicy DN 150 mm i DN 200 mm ze studnią zbiorczą

 • Studni zbiorczej o średnicy D=2000 mm i głębokości H = 10,00 m

 • Studni wierconych w ilości 3 sztuk, usytuowanych na działce nr 11,
  obręb Cieplice, gmina Jelenia Góra, po wyposażeniu w pompy głębinowe podające
  wodę na urządzenia do uzdatniania wody

 1. Pobór wody ze studni zbiorczej przy pomocy pomp 1° (w tym jedna
  rezerwowa) i po uprzednim jej uzdatnieniu w komorze napowietrzania oraz trzech
  filtrach pospiesznych otwartych o powierzchni filtracji F=3x9,0 m2= 27,0 m2 i grawitacyjne odprowadzenie do zbiornika wody czystej o objętości V= 150,0 m3,
  skąd za pomocą pomp 2° zostanie odprowadzona do sieci miejskiej.

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego w zakresie określonym w pkt. I na czas oznaczony tj.do 01.09.2026 roku.

 2. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuje się
  PWiK "Wodnik"do:

 1. W zakresie poboru wody ze studni kopanych:

 • Utrzymywania we właściwej sprawności techniczno-eksploatacyjnej studni
  ujęciowych, studni zbiorczej, instalacji lewarowej oraz sieci i urządzeń
  technologicznych stacji na terenie stacji uzdatniania wody.

 • Zainstalowania w przepompowni na rurociągu tłocznym pomp 1°, wodomierza
  do pomiaru ilości wody tłoczonej na urządzenia do uzdatniania wody

 • Trwałe zamknięcie obudów studni przed dostępem osób postronnych

 • Trwałe oznakowanie studni

 • Systematyczne dokonywanie odczytów wodomierzy z częstotliwością nie mniejszą
  niż jeden raz w miesiącu

 • Systematyczne wykonywanie rozszerzonych analiz wody surowej:


 • z każdej studni kopanej z częstotliwością jeden raz na pół roku

 • ze studni zbiorczej z częstotliwością jeden raz na pół roku

 • wody uzdatnionej jeden raz na kwartał (analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna)

 • Sprawowanie stałego dozoru sieci nad studniami przez osoby do tego celu stosownie przeszkolone


 1. W zakresie poboru wody ze studni wierconych:

 • Na etapie przed oddaniem studni do eksploatacji:

 • zabezpieczenie otworów studziennych przed dostępem osób postronnych

 • oznakowanie otworów zgodnie z dokumentacją wodnoprawną

 • Na etapie oddawania studni do eksploatacji:

 • wykonania pompowania oczyszczającego

 • dokonania oceny wydajności otworów

 • wykonania analizy fizykochemicznej wody pobranej z wcześniej oczyszczonych studni

 • wykonania obudowy studni (w przypadku pozytywnych wyników uzyskanych z
  wcześniejszych działań uruchamiających)

 • zamontowanie w obudowach studni wodomierzy kolanowych

 • podłączenia studni do studni zbiorczej

 • zgłoszenia organowi sprawującemu kontrolę nad przestrzeganiem warunków
  określonych w powyższym pozwoleniu zamiaru przystąpienia do eksploatacji studni
  na siedem dni przed ich uruchomieniem

 • podczas eksploatacji systematycznego dokonywania odczytów wodomierzy z
  częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu

 • systematycznego prowadzenia badań jakości wody surowej z częstotliwością
  określoną jak dla studni szybowych

 • wystąpienia z wnioskiem o likwidację studni (w przypadku uzyskania
  negatywnych wyników z działań uruchamiających studnie).

 1. Prowadzenie na bieżąco książki eksploatacji studni oraz książki
  odczytów wodomierzy, wskazujących ilości pobieranej i przesyłanej do odbiorców
  wody z obu grup studni.

 2. Pokrycie ewentualnych szkód wobec osób trzecich wynikających
  z niewłaściwej eksploatacji urządzeń do poboru oraz uzdatniania wody

 3. Wykonywanie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody
  w studniach

UZASADNIENIE


Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jeleniej Górze wpłynął
wniosek Anny Kamel, PROJKAM, Czernica 59, 58-521 Jelenia Góra działającej
z upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik",
Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra - w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia przy ul. Ceglanej
w Jeleniej Górze. Do wniosku został dołączony operat wodnoprawny, wykonany
przez Annę Kamel, PROJKAM, Czernica 59, 58-521 Jelenia Góra, spełniający wymogi
art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz.
2019 z późn. zm.). Wydział Ochrony Środowiska podał do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W trakcie
prowadzonego postępowania strony nie wniosły do wniosku ani do dokumentacji
żadnych uwag, w związku z powyższym udzielono pozwolenia wodnoprawnego
oraz orzeczono jak w sentencji decyzji.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2007-01-25 10:19:39
Wyświetleń: 128036