Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Wincentego Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Pod


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym TDI/321/20/2014 dotyczącego zadania pn.
„Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Wincentego Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgórnej i Hallerczyków w Jeleniej Górze”
zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., po dokonaniu ponownej oceny ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor
Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:

9 283 925,26 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 11 419 228,07 zł brutto

Oferta uzyskała 100,00 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena

pozostałe złożone oferty:

Oferta nr 4

SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:
9 452 206,51 zł netto plus należny podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 11 626 214,01 zł brutto

Oferta uzyskała 98,22 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena


Zamawiający informuje, że wykluczył z postępowania następujących Wykonawców, a ich oferty odrzucił:

1.\tKonsorcjum firm:

„WAMAR” PPHU Wacław Tarasewicz ul. W. Pola 33, 58-500 Jelenia Góra –lider konsorcjum
PMiIŚ „EKO-MEL” Sp. z o.o ul. Spółdzielcza 10, 58-500 Jelenia Góra - partner
Uzasadnienie:

Pomimo prawidłowego wezwania o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium, Wykonawca w wyznaczonym terminie nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego.
wobec czego Zamawiający na postawie pkt. 4.2 ppkt. 3) Instrukcji udzielania zamówień wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


2.\tINKOBUD Artur Kowalczyk ul. Legnicka 37, 59-500 Złotoryja

Uzasadnienie:
Pomimo prawidłowego wezwania o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium, Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium, wobec czego Zamawiający na postawie pkt. 4.2 ppkt. 3) Instrukcji udzielania zamówień wykluczył Wykonawcę
z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Zgodnie z pkt. 10.13. Instrukcji udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, wyznacza się dzień 18.11.2014r., po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę
w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2014-11-13 20:04:42
Wyświetleń: 97070