Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ujęcie wody Leśniczówka - Decyzja z dnia 15.05.1996


Jelenia Góra, 1996.05.15 r.


OS-6210/29/96


DECYZJANa podstawie art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 53 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i
ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974r. Prawo Wodne (Dz.U.Nr 38, poz. 230
z p.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 5.11.1994r. w sprawie ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć
wody (Dz.U.Nr 116, poz. 503) oraz art. 104 k.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku
Przedsiębiorstwa Związku Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód
potoku Sopot dla ujęcia "Leśniczówka" w Jagniątkowie oraz ustanowienie stref
ochronnych w/w ujęcia:


orzeka się


 1. Udzielić na rzecz Przedsiębiorstwa Związku Wodociągów i Kanalizacji
  "WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze pozwolenia wodno-prawnego
  na szczególne korzystanie z wód a w szczególności na:

 • spiętrzenia wód potoku Sopot w przekroju 1 + 040 km biegu potoku progiem
  piętrzącym o dł. 3,80 m o konstrukcji żelbetowej z zastawką płuczącą do rzędnej
  589,55m n.p.m.

 • poboru wody z komory ujęciowej usytuowanej w prawobrzeżnej części zbiornika
  ujęcia poprzez dwa wloty przydenne zamykane zasuwami o średnicy 200 mm do
  studni ujęciowej

 • pobierania wody ze studni ujęciowej w ilościach: od q > 6 dm3/s i
  Qmin.d > 604,8 m3/d, pozostawienie jako przepływu nienaruszalnego
  QN = 6 dm3/s do Qzd > 4400 m3/d jako zasoby użytkowe i rezerwowe, użytkowane do zasilania systemu wodociągu komunalnego
  Jeleniogórskiego Zespołu Miejskiego poprzez rurociąg AC o średnicy 150 mm
  i zbiornik wodociągowy Nr 3 w ilościach od 604,8 m3/d do 4 400 m3/d

 • zrzutu wód nadmiernych lub celowych w czasie konserwacji i remontów sieci i
  zbiornika Nr 3, rurociągiem stalowym o średnicy 150 mm ze studni do potoku Sopot
  w odległości 1,50 m poniżej progu piętrzącego na prawym brzegu potoku w ilościach
  maksymalnych równych przepustowości rurociągu.

 1. Pozwolenie wodno-prawne w zakresie sformułowanym w pkt. 1
  niniejszej decyzji udziela się na czas oznaczony do 31 grudnia 2015 roku.

 2. W związku z udzielonym pozwoleniem wodno-prawnym zobowiązuje się
  Przedsiębiorstwo Związku Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o.
  w Jeleniej Górze do:

 • Zachowania w odpływie z progu piętrzącego zlokalizowanego w przekroju
  1 + 040 biegu potoku, przepływu nienaruszalnego QN wielkości 6 dm3/s
  stanowiącego 10% Średniego Niskiego Przepływu QSNQ, którego wielkości przyjęto
  z uwagi na znaczny rozwój sieci hydrograficznej potoku Sopot i rzeki Wrzosówki,
  do której wpada potok Sopot. Przepływ nienaruszalny QN = 6 dm3/d tworzy warstwę wody przelewającej się przez próg piętrzący o wys. 1-2 cm
  w górnej części progu piętrzącego.

 • Wbudowanie znaków wodnych w ścianach bocznych określających wysokość
  warstwy wody przelewającej się przez próg i odpowiadającej przepływami
  nienaruszalnymi QN.

 • Utrzymania we właściwej sprawności techniczno-eksploatacyjnej budowli piętrzącej
  (progu) i regulacyjnych (koryto potoku w ramach zbiornika i poszuru) oraz obiektów
  i urządzeń ujęcia wody w granicach terenu ochrony bezpośredniej ujęcia oraz
  rurociągów: AC o średnicy 150 mm doprowadzającego wodę do zbiornika
  wodociągowego i średnicy 150 mm spustowego.

 • Opracowania instrukcji eksploatacji ujęcia w terminie do dnia 31 października 1996r.


 1. Ustanawia się strefy ochronne ujęcia wód powierzchniowych zlokalizowanego w przekroju 1 + 040 km biegu potoku Sopot nazwanego potocznie
  ujęcie "Leśniczówka" a w szczególności:

 • strefę terenu bezpośredniej ochrony sanitarnej obejmującej teren ujęcia
  wody "Leśniczówka" tj. progu piętrzącego w przekroju 1 + 040 km, koryta potoku
  powyżej progu piętrzącego zabudowanego murami żelbetowymi stanowiącymi
  zabudowę regulacyjną brzegów na dł. 17,50 m powyżej stopnia i 5,00 m poniżej
  stopnia studni ujęciowej przylegającej do prawego brzegu rzeki, a także chlorowni
  zabudowanej na lewym brzegu rzeki oraz pasa terenu o szerokości 15 m do 20 m
  otaczającego urządzenia i obiekty ujęcia wygrodzonego ogrodzeniem z siatki
  drucianej osadzonej na słupkach stalowych przekraczającym koryto potoku powyżej
  i poniżej ujęcia

 • strefę terenu ochrony pośredniej ujęcia obejmującej całe dorzecze potoku Sopot
  do przekroju 1 + 040 km biegu potoku wyznaczone topograficznym działem
  wodnym, zgodnie z oznaczeniami na mapie w skali 1 : 30 000 zamieszczonej w
  operacie wodno - prawnym na szczególne korzystanie z wód potoku "Sopot"
  opracowanej przez Biuro Konsultingowe Inżynierii Środowiska w Jeleniej Górze
  ul. Tczewska 2.

 1. W związku zastanowieniem stref ochrony sanitarnej zobowiązuje się użytkownika strefy do:

 • w strefie bezpośredniej ochrony sanitarnej:

 • wgrodzenie terenu strefy ogrodzenia z siatki drucianej o nominalnej wysokości
  h = 1,50 m osadzonej na słupkach stalowych z zamieszczeniem stosownych tablic
  informacyjnych w terminie do 31.10.1996r.

 • ograniczenia do niezbędnych potrzeb przebywania w terenie strefy ochrony
  bezpośredniej osób niezatrudnionych przy eksploatacji ujęcia wody oraz pełniących
  czynności dozoru i kontroli

 • zachowania wszystkich warunków i rygorów specjalnych w użytkowaniu terenu oraz
  eksploatacji urządzeń ujęcia, wynikających z zasad nauki, techniki i specjalnych
  warunków sanitarnych wynikających z charakteru ujęcia i eksploatowanych zasobów
  wód

 • uregulowania prawnego własności lub użytkowania terenu ujęcia przez
  Przedsiębiorstwo Związku Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o.
  w Jeleniej Górze do 30 czerwca 1996r.

 • w strefie pośredniej ochrony sanitarnej ustanawia się warunki i ograniczenia ujęte w § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska,
  Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991r. w sprawie zasad ustanawiania
  stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz. U. Nr 116, poz. 504).
  Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Związku Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK"
  Sp. z o.o. w Jeleniej Górze do oznakowania strefy pośredniej ochrony sanitarnej
  w terenie na skrzyżowaniach ze szlakami i drogami leśnymi po szczegółowym
  uzgodnieniu z Karkonoskim Parkiem Narodowym i Nadleśnictwem "Śnieżka"
  w Kowarach do dnia 31.10.1996r.

 1. Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Związku Wodociągów i Kanalizacji
  "WODNIK" Sp. z o.o. do modernizacji stacji uzdatniania wody z zastosowaniem
  systemów i technologii gwarantującej dostarczenie do wodociągu wody o jakości
  wymaganej przepisami do dnia 31 lipca 1998r.

UZASADNIENIE


Przedsiębiorstwo Związku Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze wystąpiło do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego
w Jeleniej Górze z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na szczególne
korzystanie z wód potoku Sopot dla ujęcia "Leśniczówka" w Jagniątkowie oraz
ustanowienie stref ochrony sanitarnej w/w ujęcia. Do wniosku został dołączony operat
wodno-prawny wykonany przez Biuro Konsultingowe Inżynierii Środowiska w Jeleniej
Górze ul. Tczewska 2 spełniający wymogi Zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia
26 stycznia 1976r. w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać operat do
dochodzeń wodno-prawnych.
Celem ustalenia zakresu i warunków udzielenia pozwolenia wodno-prawnego w tut.
Wydziale odbyła się rozprawa administracyjna. Ustalenia z rozprawy są zawarte w
sentencji decyzji.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2007-01-25 10:19:39
Wyświetleń: 127435