Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2016-2017


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o numerze referencyjnym NP/321/1/2016 dotyczącego zadania pn. „Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2016-2017” zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 3

AGRAD Biuro Geodezyjno-Projektowe Marcin Kostrzewski ul. Mostowa 5a,
58-500 Jelenia Góra

Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:
67 252,00 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 82 719,96 zł brutto

Oferta uzyskała 100,00 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena

pozostałe złożone oferty:

Oferta nr 1

GEO-LINE Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Piotr Adamczyk,
ul. Wojska Polskiego 2/4, 58-500 Jelenia Góra

Zaoferowana cena w wykonanie przedmiotu zamówienia:
127 950,00 zł netto plus podatek VAT 23%, co stanowi łącznie 157 378,50 zł brutto

Oferta uzyskała 52,56 pkt., przy zastosowanym kryterium 100% cena

Oferty odrzucone:

Oferta nr 2

F.H.U. „GeoInvest” Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, Rafał Kazimierski, ul. Dolna 9,
Łagów, 59-900 Zgorzelec

Uzasadnienie:
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 22.01.2016r. Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki rachunkowej oraz nie uzupełnił dokumentów wymaganych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.
W związku z powyższym na podstawie pkt. 10.4 pkt.3) i 8) Instrukcji udzielenia zamówień, Zamawiający odrzucił ofertę.

Zgodnie z pkt. 10.13. Instrukcji udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, wyznacza się dzień 30.01.2016r., po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę
w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.


Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2016-01-25 16:23:19
Wyświetleń: 96754