Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ujęcie wody Grabarów - Decyzja z dnia 12.11.1986


Jelenia Góra, 1986.11.12 r.


OS.7211/118/86


DECYZJANa podstawie art. 20;ust. 1 i ust. 2, art.21 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 53 ust. 1, i ust. 2
pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 24.10.1974r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 38, poz. 230) oraz
na podstawie art. 104 i 129 k.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku WPWiK w Jeleniej Górze
w/s weryfikacji pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody z ujęć komunalnych
w Grabarowie


orzeka się


 1. Udzielić na rzecz WPWiK w Jeleniej Górze pozwolenia wodno-prawnego
  na szczególne korzystanie z wód, a w szczególności na:

 1. pobór wody podziemnej infiltracyjnej z rzeki Bóbr przy pomocy 10 studni szybowych, żelbetowych, o średnicy 3,0 m i głębokości 8,88 m każda, położonych
  w pasie nadbrzeżnym rz. Bóbr na terenie Grabarowa k/Jeleniej Góry w ilości
  13 470 m3/d tj. 0,156 m3/sek. km 213 + 100 do 211 +250.

 1. Udzielić na rzecz WPWiK w Jeleniej Górze pozwolenia wodno-prawnego na eksploatację studni infiltracyjnych i na szczególne korzystanie z wód
  w wyżej sprecyzowanym zakresie na okres 10 lat tj. do 1996.12.31.

 2. W związku z udzielonym pozwoleniem wodno-prawnym zobowiązać WPWiK
  w Jeleniej Górze do:

 1. utrzymania we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym
  obiektów ujęcia wody,

 2. prowadzenia stałej rejestracji ilości pobieranej wody,

 3. zapewnienia nienaruszalnego przepływu rzeki Bóbr w przekroju , bezpośrednio
  poniżej ujścia potoku Radomierka w ilości 1,6 m3/sek,

 4. prawidłowego zabezpieczenia studni ujściowych przed bezpośrednim wpływem
  wysokich wód rzeki Bóbr po uzgodnieniu z ODGW - I/Jelenia Góra w terminie do
  1987.03.30.

 5. uregulowania spraw dot. własności terenu, na którym
  zlokalizowane jest ujecie w Grabarowie w terminie do 1987.06.30.

UZASADNIENIE


WPWiK w Jeleniej Górze wystąpiło z wnioskiem do tut. Wydziału w/s weryfikacji pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody infiltracyjnej z rzeki Bóbr przy
pomocy studni, położonych na terenie Grabarowa.
Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów należy stwierdzić, że weryfikacja
pozwolenia wydanego przez PWRN we Wrocławiu z dnia 15.V.1971r. na pobór wody
z ujęć infiltracyjnych w Grabarowie jest celowa i uzasadniona. Celem ustalenia zakresu,
okresu ważności i warunków pod jakimi zostało udzielone przedmiotowe pozwolenie
została przeprowadzona rozprawa wodnoprawna z udziałem zainteresowanych stron,
uwagi które wniosły strony zostały uwzględnione w sentencji przedmiotowej decyzji.
Nałożenie warunków na WPWiK w Jeleniej Górze ma na celu utrzymanie stosunków
wodnych na niezachwianym poziomie.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2007-01-25 10:19:39
Wyświetleń: 127607