Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ustanowienie strefy ochronnej - terenu ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody pitnej ze zbiornika SOSNÓWKA - Decyzja z dnia 16.06.2003 r.


Jelenia Góra, dnia 16.06.2003 r.


SR.I.6814-2/03


DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGONa podstawie art. 51 pkt 1, art. 52 ust. 3, art. 53, art. 58 ust. 5 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami
i art. 104 Kodeksy postępowania administracyjnego – po rozpatrzeniu wniosku
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody pitnej ze zbiornika
"SOSNÓWKA"


orzekam:


 1. Ustanawia się na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK"
  Sp. z o.o. w Jeleniej Górze strefę ochronną - teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia
  wody pitnej ze zbiornika "SOSNÓWKA" gm. Podgórzyn, z terminem ważności do dnia
  31 grudnia 2025 roku, obejmującą teren zgodnie z granicą oznaczoną na mapach
  w skali 1:1000 w projekcie strefy przebiegającą wzdłuż i powyżej maksymalnego
  poziomu piętrzenia odpowiadającemu rzędnej 373,70 m n.p,m. oraz wzdłuż brzegów
  kanału przerzutowego otwartego i brzegów zbiornika wyrównawczego.

 1. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia należy zapewnić:

 1. Wykorzystanie terenu strefy wyłącznie do celów związanych z eksploatacją
  zbiornika i ujęcia,

 2. Zakaz wstępu osób nieupoważnionych,

 3. Ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób zatrudnionych przy
  eksploatacji zbiornika i ujęcia,

 4. Ograniczenie do niezbędnych potrzeb wypływanie łodzi na powierzchnię zbiornika,
  a w przypadku stosowania łodzi z silnikiem uzyskanie atestu PZH.

 1. W związku z ustanowieniem strefy ochronnej - terenu ochrony bezpośredniej
  zobowiązuje się użytkownika do:

 1. Wykonania ogrodzenia stałego w miejscach szczególnie narażonych na
  zanieczyszczenie oznaczonych na mapach w skali 1:1000 w projekcie strefy,

 2. Realizowania stałej bezpośredniej ochrony fizycznej przez specjalistyczne formacje
  ochronne lub wewnętrzne służby ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia
  1997 r. - O ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114 poz. 740 z późn. zmianami),

 3. Ustawienie znaków informacyjnych o treści podanej w dokumentacji
  i miejscach oznaczonych na mapach w skali 1:1000 w projekcie strefy.

 1. Ustanawia się obowiązek przeciwdziałania zjawisku eutrofizacji w zbiorniku poprzez:

 1. Prowadzenie racjonalnej, opartej na badaniach, gospodarki rybackiej,

 2. Czyszczenia ścian zapory czołowej i bocznej oraz rowów i narzutów kamiennych z glonów.

UZASADNIENIE


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze wystąpiło z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej - terenu ochrony
bezpośrednie dla ujęcia wody pitnej na Zbiorniku „SOSNÓWKA", gm. Podgórzyn.
Strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i nie wniosły żadnych uwag i
wniosków.
Zasięg terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody oraz zakres obowiązujących
zakazów i ograniczeń określono zgodnie z przepisami powołanymi na wstępie oraz
materiałami zawartymi w dokumentacji.
Podstawę techniczną decyzji oraz jej część składową stanowi dokumentacja
pt. "Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody pitnej ze zbiornika "SOSNÓWKA" -
aktualizacja" opracowaną przez Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe SYNTECH
z Jeleniej Góry w kwietniu 2003 r.
Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2008-11-27 13:15:48
Wyświetleń: 128756