Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Postanowienie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Decyzji nr 21/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.


Jelenia Góra, dnia 04.08.2006 r.


OS6210-9-1/2006


POSTANOWIENIENa podstawie art. 113 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego


postanawia się:


Sprostować z urzędu błąd pisarski w decyzji nr 21/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
tj. piętrzenie wody w Polskim Potoku oraz jej pobór dla zaopatrzenia w wodę
miejscowości Jagniątków, w następujący sposób:


W punkcie V decyzji zamiast:

Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas oznaczony tj. do dnia 27.07.2026 roku.

Powinno być:

Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas oznaczony tj. do dnia 27,07.2016 roku.

UZASADNIENIE


W orzeczeniu decyzji nr 21/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. omyłkowo wpisano
w dacie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego rok 2026 zamiast 2016, dlatego
należało sprostować jak wyżej.
Orzeczono jak w sentencji postanowienia.
Postanowienie to jest integralną częścią decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
nr 21/2006 z dnia 27.07.2006 r. ( znak OS.6210-9/2006).


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2008-11-27 13:15:48
Wyświetleń: 126847