Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Pozwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowych do powietrza - Decyzja Nr 1/2008 z dnia 2008.01.22


Jelenia Góra, 22.01.2008 r.


OSR.7642-1/d/2008


DECYZJA NR 1/2008Na podstawie art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1 i 2,.art.22O ust. 1 oraz art.224 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. nr 129,
poz.902 z p. zm.), § 2 ust.4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu,
alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji
dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87, poz. 796), § 2 ust. 4
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.nr 1, poz. 12) oraz art. 104
§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego


orzeka się


 1. Pozwolić Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK" Sp. z o.o.
  w Jeleniej Górze na wprowadzanie niżej wymienionych rodzajów zanieczyszczeń
  pyłowych do powietrza z instalacji silosu na wapno hydratyzowane, usytuowanej
  na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Sosnówka" w Jeleniej Górze przy ulicy
  Walerego Wróblewskiego nr 101:
  - parametry silosu: pojemność ok. 31 m3 (68,2 Mg wapna),
  - urządzenie odpylające - filtr workowy o skuteczności 99,9 %,
  - emitor zadaszony E-1 o wysokości h = 9,3 m i średnicy wylotu Ø = 0,8 m,
  - maksymalny czas emisji w skali roku t = 3 godziny,
  - zużycie wapna hydratyzowanego w skali roku - 198 Mg,
  - emisja w warunkach odbiegających od normalnych (wyłączenia i rozruch) nie
  występuje;
 • emisja z silosu podczas dostawy wapna oraz z emitora E-1, podczas normalnej pracy instalacji:

  pył ogółem*)
  pył zawieszony PM10 *)

  *) - emisja wprowadzona do powietrza nie powoduje przekroczenia 10% wartości odniesienia.

 1. Pozwolenie na odprowadzanie zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z
  instalacji wskazanej w punkcie 1.wydaje się na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 2. Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK" Sp. z o.o.
  w Jeleniej Górze do utrzymania eksploatowanych na terenie Zakładu Uzdatniania
  Wody "Sosnówka" instalacji we właściwym stanie technicznym.

UZASADNIENIE


Na wniosek prowadzącego instalację - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
"WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze wydano pozwolenie na wprowadzanie
zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z instalacji silosu na wapno hydratyzowane,
usytuowanej na terenie Zakładu Uzdatniania Wody "Sosnówka" w Jeleniej Górze przy
ulicy Walerego Wróblewskiego 101. Wnioskodawca jest uprawiony do występowania
w obrocie prawnym.
Z przedstawionych we wniosku obliczeń rozprzestrzeniania pyłu w powietrzu
atmosferycznym wynika, że w żadnym z receptorów poza terenem Zakładu stężenie
jednogodzinne nie przekracza 10 % wartości odniesienia. Z tego powodu, w oparciu o
art. 224 ust. 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. nr 129, poz.902 z p. zm.),
nie określono wielkości emisji, a jedynie wskazano jej rodzaj. Wartość emisji pyłu,
przyjętą do obliczeń, ustalono przy założeniu stężenia na wylocie ze zbiornika na
poziomie 5 mg/m3.
Na terenie Zakładu, poza instalacją wymienioną powyżej, funkcjonuje instalacja
energetycznego spalania oleju opałowego usytuowana w kotłowni o łącznej mocy
cieplnej 1,290 MW oraz instalacja do przeładunku oleju w ilości 197,5 Mg/rok.
Eksploatacja tych instalacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 22 grudnia 2004 roku (Dz. U. nr 283, poz.2839), została w dniu 3 stycznia
2008 roku przez prowadzącego zgłoszona.
Przy zachowaniu warunków eksploatacjno-technologicznych w/w instalacji,
przedstawionych we wniosku, analizowany zakład spełniać będzie wymogi ochrony
powietrza przed zanieczyszczeniem.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2008-11-27 13:15:48
Wyświetleń: 188854