Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z MOŚ do 24.02.2018 r.


Jelenia Góra, dnia 25.02.2008 r.


OSR.6210-56-04/07/08


DECYZJA Nr 5/2008Na podstawie art.37 pkt2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art 127 ust. l i ust. 3,
art. 128 ust. l, art. 138 ust. l, art. 139 ust. 4, art. 140 ust. l ustawy z dnia 18 lipca 2001
roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi
zmianami), art. 147a, art. 180 pkt 2, art. 181 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 roku Nr 137
poz. 984), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub
urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu
i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 59 poz.529) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego - po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
"WODNIK" Sp. z p.o., Plac Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania z Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze oczyszczonych ścieków oraz wód opadowych
i roztopowych do odbiornika


orzeka się:


 1. Stwierdzić z urzędu wygaśnięcie z dniem 01.01.2008 roku decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku znak SR.I. 6811-192/03 udzielającej
  na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z o.o.
  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie
  odprowadzania do rzeki Bóbr w km 206+170 oczyszczonych ścieków z Miejskiej
  Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze przy ulicy Lwóweckiej.

 1. Udzielić na rzecz PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych
  i roztopowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze, zlokalizowanej
  w jednostce ewidencyjnej 026101-1 Miasta Jelenia Góra, obręb: 0028-28 NE
  (dz. nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 - AM 9, dz. nr 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 - AM 11) -
  w Jeleniej Górze przy ulicy Lwóweckiej, w zakresie:

 1. odprowadzania ścieków komunalnych do rzeki Bóbr w km 211+830
  wylotem W1
  , oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
  ścieków (po modernizacji) - składającej się z następujących urządzeń podstawowych:


  • w części mechanicznej:
   - komory na dopływie ścieków do oczyszczalni Kl, K2, K3
   - koryta pomiarowego na wlocie do oczyszczalni
   - stacji zlewnej ścieków dowożonych
   - kraty rzadkiej
   - pompowni ścieków surowych i deszczowych kraty gęstej
   - piaskowników wirowych
   - komór rozdziału ścieków
   - osadnika wstępnego
   - rurociągu dosyłowego wód deszczowych
   - osadnika wód deszczowych
   - koryta pomiarowego oczyszczonych wód deszczowych
   - pompowni NWS
   - wylotu oczyszczonych wód deszczowych
  • w części biologicznej:
   - reaktora biologicznego
   - komory rozdziału K6
   - osadników wtórnych
   - pompowni osadu pływającego
   - pompowni osadu powrotnego i nadmiernego
   - stacji dozowania soli żelaza
   - koryta pomiarowego ścieków oczyszczonych
   - budowli przelewowej
   - wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki
   - stacji dmuchaw
  • w ilości:
   - Qśrd - przepływ, średniodobowy pogody suchej = 21 000 m3/d
   - Qśrh - przepływ średniogodzinowy pogody suchej = 875 m3/h
   - Qmaxh - przepływ maksymalny godzinowy pogody suchej = 1 340 m3/h
  • o stanie i składzie nie przekraczającym dopuszczalnych wartości wskaźników
   zanieczyszczeń ścieków komunalnych z oczyszczalni o RLM 90 000:

   * podczas właściwej pracy oczyszczalni:
   - BZT5 ≤ 15 mgO2/dm3, lub 90% redukcji
   - ChZTcr ≤ 125mgO2/dm3, lub 75% redukcji
   - zawiesina ogólna ≤ 35 mg/dm3, lub 90% redukcji
   - azot ogólny ≤ 15 mgN/dm3, lub 80% redukcji
   - fosfor ogólny ≤ 2 mgP/dm3, lub 85% redukcji

   * w przypadku awarii urzadzeń, istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego:
   - BZT5 ≤ 22,5 mgO2/dm3, lub 45,0% redukcji
   - ChZTcr ≤ 187,5mgO2/dm3, lub 37,5% redukcji
   - zawiesina ogólna ≤ 52,5 mg/dm3, lub 45,0% redukcji
   - azot ogólny ≤ 22,5 mgN/dm3, lub 40,0% redukcji
   - fosfor ogólny ≤ 3,0 mgP/dm3, lub 42,5% redukcji

   Ponadto, ścieki wprowadzane do wód nie powinny wywoływać w wodach
   takich zmianfizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby
   prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów w wodach i spełnienie przez wody
   określonych dla nich wymagań jakościowych, związanych z ich użytkowaniem
   wynikającym z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

 2. odprowadzania oczyszczonych wód deszczowych i roztopowych
  z terenu oczyszczalni do rzeki Bóbr w km 212+020 wylotem
  W2 (grawitacyjnym) lub w km 212+015 wylotem W2' (ciśnieniowym)

  • w ilości:
   - Qmaxd - przepływ maksymalny dobowy = 46 131 m3/d
   - Qmaxh - przepływ maksymalny godzinowy = 1 920 m3/h

  • o stanie i składzie:
   - zawiesina ogólna ≤ 100 mg/dm3
   - węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/dm3

 3. odprowadzanie ścieków 2, przelewu burzowego podczas występowania
  nawalnych deszczy do rzeki Bóbr w km 211+980 wylotem W3

  • w ilości:
   - Qśrd - przepływ średniodobowy w dobie rocznej = 2 300 dm3/s

  • o stanie i składzie:
   - zawiesina ogólna ≤ 100 mg/dm3
   - węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/dm3

 4. odprowadzanie ścieków 2, przelewu burzowego podczas występowania
  nawalnych deszczy do rzeki Bóbr w km 211+980 wylotem W3

  • w ilości:
   - qs - przepływ maksymalny sekundowy = 1 m3/s

  • o stanie i składzie:
   - zawiesina ogólna ≤ 100 mg/dm3
   - węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/dm3

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla zakresu wymienionego w punkcie II
  niniejszej decyzji na czas oznaczony, tj do dnia 24 lutego 2018 roku.

 1. Ustalić miejscem poboru prób ścieków do analiz kontrolnych oraz częstotliwość wykonywania analiz ścieków:

 • na wlocie do oczyszczalni dla ścieków komunalnych wraz z wodami opadowymi -
  koryto pomiarowe na wlocie do oczyszczalni - po 2 próby w ciągu miesiąca
  (24 próby w ciągu roku)
 • dla wylotu ścieków oczyszczonych W1 - koryto pomiarowe ścieków
  oczyszczonych (obiekt 31) - po 2 próby w ciągu miesiąca (24 próby w ciągu roku)
 • dla wylotów wód deszczowych W2 i W2' - koryto pomiarowe ze zwężką
  Venturiego (obiekt 32) - po 2 próby w ciągu miesiąca (24 próby w roku)
 • dla wylotu z przelewu burzowego W3 - ilość ścieków odprowadzana z
  przelewu burzowego nie jest monitorowana, a zastosowane zastawki na przelewie
  burzowym gwarantują nie więcej niż 10 zrzutów do rzeki w ciągu roku
 • dla wylotu z rowu odwadniającego - studzienka kontrolna na rowie o
  dwadniającym - częstotliwość poboru – 2 razy w roku

 1. Ustalić metodę pomiaru ilości odprowadzanych ścieków oraz wód opadowych:

 • na wlocie do oczyszczalni, dla ścieków komunalnych wraz z wodami opadowymi -
  koryto pomiarowe na wlocie do oczyszczalni z zainstalo¬waną zwężką Venturiego
  KPV-IX oraz przetwornikiem poziomu z głowicą ultradźwiękową FMU 90 Firmy
  ENDRESS & HAUSER
 • dla wylotu ścieków oczyszczonych Wl - koryto pomiarowe ścieków
  oczyszczonych z zainstalowaną zwężką pomiarową KPV-VIII systemu
  UNIKLAR 77 oraz przetwornikiem poziomu z głowicą ultradźwiękową FMU 90
  firmy ENDRESS & HAUSER (obiekt 31)
 • dla wylotów wód deszczowych W2 i W2' - koryto pomiarowe ze zwężką
  Venturiego i urządzeniem pomiarowym napełnienia koryta (obiekt 32)
 • dla wylotu z przelewu burzowego W3 - ilość ścieków odprowadzana z przelewu
  burzowego nie jest monitorowana
 • dla wylotu z rowu odwadniającego - studzienka kontrolna na rowie odwadniającym.

 1. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze do:

 1. utrzymania we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym wszystkich
  urządzeń ochrony wód oraz sieci kanalizacyjnych;
 2. prowadzenia eksploatacji urządzeń zgodnie z instrukcją eksploatacji, a proces
  zgodnie z reżimem technologicznym;
 3. prowadzenia książki eksploatacji obiektu;
 4. prowadzenia ciągłego pomiaru i rejestru ilości wprowadzanych oczyszczonych
  ścieków do odbiornika przy pomocy automatycznych urządzeń pomiarowych oraz
  odnotowywanie danych w książce eksploatacji oczyszczalni;
 5. prowadzenia w regularnych odstępach czasu analiz kontrolnych jakości ścieków
  dopływających i odpływających z oczyszczalni w zakresie wskaźników określonych
  w punkcie II decyzji, w liczbie - po 24 próbki w ciągu roku. Próbki ścieków
  dopływających i odpływających z oczyszczalni należy pobierać w regularnych
  odstępach czasu w ciągu roku i stale w tym samym miejscu. W badaniach próbek
  ścieków stosować metodyki referencyjne analizy, określone w załączniku nr 10 do
  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków
  jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;
 6. przekazywania organowi wydającemu pozwolenie wodnoprawne oraz
  Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Delegaturze
  w Jeleniej Górze okresowych pomiarów wielkości emisji substancji wprowadzanych
  do środowiska w terminie 30 dni od zakończenia pomiaru w układzie określonym
  w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 roku
  w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją
  instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony Środowiska
  oraz terminu i sposobów ich prezentacji;
 7. ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów wielkości emisji oraz
  przechowywanie ich przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą;
 8. rejestrowania w książce eksploatacji oczyszczalni każdorazowego zrzutu ścieków
  z kanalizacji ogólnospławnej przelewem burzowym omijającym oczyszczalnię,
  spowodowanego intensywnymi opadami atmosferycznymi;
 9. zachowania rzędnej wylotu tj:
  - 324,00 m npm - dla wylotu W1
  - 323,60 m npm - dla wylotu W2
  - 324,60 m npm - dla wylotu W2'
  - 324,10 m npm - dla wylotu W3
  - 324,34 m npm - dla wylotu W4
 10. wykonania, lub uzupełnienia w obrębie wylotów ubezpieczenia dennego w postaci
  narzutu kamiennego gr. 0,5m w pasie szerokości 1,50m na odcinku 5,0 mb licząc
  od osi wylotów, tj. po 2,50 mb w górę i 2,50 mb w dół cieku;
 11. utrzymywania w należytym stanie technicznym wylotów i istniejących ubezpieczeń
  brzegowych i dennych na odcinku 5,0 mb licząc od osi wylotu po 235 mb w górę i w dół cieku;
 12. powiadomienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarządu
  Zlewni w Jeleniej Górze ul Cieplicka 113, 58-570 Jelenia Góra o przeprowadzanych
  pracach konserwacyjno-utrzymaniowych, wylotów oraz ubezpieczeń dennych i brzegowych;
 13. niezwłocznej likwidacji uszkodzeń i zniszczeń będących przyczyną, pogorszenia
  się jakości środowiska wodnego oraz stanu technicznego urządzeń wodnych -
  związanych z występującymi awariami;
 14. wystąpienia do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania
  na grunty zajęte pod urządzenia wodne.

 1. WIntegralną część niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowią "Operat
  wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków
  oczyszczonych, wód opadowych i roztopowych do rzeki Bóbr z instalacji Miejska
  Oczyszczalnia Ścieków w Jeleniej Górze” oraz „Sprawozdanie z rozruchu
  technologicznego rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze”.

UZASADNIENIE


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze wystąpiło z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
oczyszczonych ścieków komunalnych oraz wód deszczowych i roztopowych ze
zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze do wód powierzchniowych
- rzeki Bóbr.
Do wniosku został załączony "Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód
w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych, wód opadowych i roztopowych,
do rzeki Bóbr z instalacji Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Jeleniej Górze" wraz
z opisem prowadzonej działalności w języku nietechnicznym oraz "Sprawozdanie
z rozruchu technologicznego rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej
Górze". Złożona dokumentacja spełnia wymogi art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001
roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 239 poz.2019 z późn. zmianami).
Zgodnie z art.127 ust.6 wyżej cytowanej ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo
wodne - informację ó toczącym się postępowaniu podano do publicznej wiadomości
i zawiadomiono strony o możliwości i miejscu zapoznania się z dokumentami
dotyczącymi przedmiotu postępowania oraz o możliwości i terminie wnoszenia uwag
i wniosków dotyczących sprawy.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej
Górze wystąpieniem z dnia 07.02.2008 roku znak DJ.DI.421-2/40054/115/08 zgłosił
swój udział w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Celem ustalenia zakresu
pozwolenia oraz określenia koniecznych do spełnienia warunków do uzyskania
uprawnień wodnoprawnych, w dniu 22 lutego 2008 roku w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra została przeprowadzona rozprawa
administracyjna z udziałem zainteresowanych stron (w tym WIOŚ). Podczas rozprawy
wodnoprawnej przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we
Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze, w oparciu o art. 128 ust. 1 pkt 8 ustawy
Prawo wodne, wystąpili z wnioskiem a konieczności podjęcia działań zmierzających
do przeprowadzenia badań w sprawie ustalenia uciążliwości odorowej obiektu
z linii ściekowej oraz wyeliminowania skutków, w przypadku stwierdzenia występowania
odorów. Po przeanalizowaniu złożonego wniosku, Wydział Gospodarki Komunalnej,
Zespół ds. Wdrażania Projektu ISPA-PIU Urzędu Miasta Jelenia Góra zadeklarował się
podjęcia działań zmierzających w kierunku przeprowadzenia badań stwierdzających
uciążliwość odorową oraz zlecenia wykonania analizy w tym zakresie.
W trakcie rozprawy wodnoprawnej pozostałe strony nie wniosły do wniosku,
dokumentacji oraz warunków obowiązywania pozwolenia żadnych uwag. Wszystkie
ustalenia z rozprawy zostały uwzględnione w treści decyzji. W postępowaniu z udziałem
społeczeństwa również nie wniesiono żadnych uwag w przedmiotowej sprawie.
Parametry jakości ścieków oraz częstotliwość poboru prób określono na podstawie
powołanego w podstawie prawnej decyzji rozporządzenia w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Do dnia 31.12.2007 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK"
Sp. z o. o. w Jeleniej Górze posiadało pozwolenie wodnoprawne z dnia 30.12.2003 roku
udzielone Decyzją Wojewody Dolnośląskiego - znak SR.I.6811-192/03. Obowiązujący
stan prawny, mimo iż upłynął termin ważności pozwolenia nakazuje stwierdzić jego
wygaśnięcie w drodze decyzji.
Biorąc powyższe pod uwagę przeczono jak w sentencji decyzji.


Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2008-11-27 13:15:48
Wyświetleń: 194276