Archiwalny Biuletyn

Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ujęcie wody Grabarów - decyzja z 05.01.2009 r.


Jelenia Góra, 05.01.2009 r.


OŚR.IV-6223/30/08


DECYZJA STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGONa podstawie art. 37 pkt.1, art. 122 ust.1 pkt.1, art.127 ust.1, ust.2, art.131 ust.1, ust.2,
art.140 ust.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239
poz. 2019 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 K.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik", Pl. Piastowski 12,
58-560 Jelenia Góra - w sprawie udzielenia uprawnień wodnoprawnych w zakresie
poboru wód powierzchniowych


orzeka się: 1. Udzielić na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o.,
  Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra - pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
  korzystanie z wód w zakresie poboru wody dla potrzeb komunalnych miasta Jelenia
  Góra, a w szczególności na:

 1. Pobór wód powierzchniowych z rzeki Bóbr w km 220+511 jej biegu
  w miejscowości Wojanów, za pomoca ujęcia brzegowego o rzędnej progu na wlocie
  346,47 m npm i rzędnej dna wlotu do 2 rurociągów DN 1000 mm 345,50 m npm, w ilości:

 • 0,14 m3/s (12.096 m3/d) - w warunkach przepływów minimalnych
  w rz. Bóbr NNQ od 1,25 m3/s,

 • 0,78 m3/s (67.392 m3/d) - w warunkach przepływów średnich niskich
  w rz. Bóbr SNQ od 1,25 m3/s,

 • 1,20 m3/s (103.680 m3/d) - w warunkach przepływów zwyczajnych, średnich
  i wysokich w rz. Bóbr Q > 2,33 m3/s tj. 1,2 SNQ

 1. Pobór wody na ujęciu awaryjnym ze zbiornika pożwirowego
  "Wojanów" w Dąbrowicy, za pomocą ujęcia brzegowego o rzędnej progu na wlocie
  344,00 m npm i rzędnej dna wlotu do rurociągu DN 800 mm 343,95 m npm, w ilości:
  Qmax. = 0,071 m3/s, w czasie do 15 dni w okresach awaryjnych

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego w zakresie sformułowanym w punkcie I niniejszej decyzji na czas oznaczony do 31.12.2028 r.

 2. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuje się
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze do:

 1. Utrzymania we właściwym stanie technicznym i prawidłowej
  eksploatacji wszystkich urządzeń związanych z poborem wody.

 2. Eksploatacji ujęć wody zgodnie z ich instrukcjami obsługi.

 3. Utworzenia i prowadzenia zeszytu eksploatacji ujęć wody.

 4. Utrzymania i konserwacji koryta oraz ubezpieczeń brzegowych rzeki Bóbr na
  długości 10,0 m powyżej i 10,0 m poniżej ujęcia brzegowego.

 5. Pozostawienia w korycie rzeki Bóbr poniżej ujęcia wody przepływu
  nienaruszalnego qn = 0,98 m3/s.

 6. Zamontowania urządzenia pomiarowego na rurociągu DN 1000 mm
  doprowadzającego wodę z ujęcia powierzchniowego do osadników wstępnych,
  celem rejestracji i kontroli ilości pobieranych wód z rzeki Bóbr, w terminie do dnia
  01.07.2009 r.

 7. Prowadzenia systematycznych pomiarów ilości pobieranej wody z ujęcia na
  rzece Bóbr i odnotowywania danych w zeszycie eksploatacji.

 8. Prowadzenia okresowych badań jakości wody w zakresie i z częstotliwością,
  zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w tym zakresie.

 9. Uczestniczenia w kosztach utrzymania jazu w km 22+450 rzeki Bóbr na podstawie
  podpisanego porozumienia z Fabryką Papieru w Dąbrowicy.

 10. Uzgodnienia trybu i warunków awaryjnego poboru wody ze zbiornika "Wojanów"
  Z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze.

  UZASADNIENIE


  Do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego
  w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
  "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
  na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych
  z rzeki Bóbr w km 220+511 jej biegu i pobory awaryjnego ze zbiornika
  "Wojanów", dla potrzeb komunalnych miasta Jelenia Góra.
  Wniosek złożony został w związku z upływem ważności dotychczasowego
  pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Urząd Wojewódzki w Jeleniej
  Górze w roku 1990, w zakresie poboru wody z rzeki Bóbr, oraz w związku
  z brakiem pozwolenia wodnoprawnego na awaryjny pobór wód ze zbiornika "Wojanów".
  Do wniosku załączono operat wodnoprawny na pobór wód wraz z dokumentacją
  hydrologiczną zasobów wód powierzchniowych ujęcia wody z rzeki Bóbr i ujęcia
  awaryjnego ze zbiornika "Wojanów", wykonany przez ARCADIS Profil Sp. z o.o.
  z/s w Warszawie.
  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu
  postępowania wodnoprawnego w powyższej sprawie podano do publicznej wiadomości.
  W trakcie prowadzonego postępowania Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
  w Jeleniej Górze wniósł o zobowiązanie PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej
  Górze do uzgodnienia z nim trybu i warunków awaryjnego poboru wody ze
  zbiornika "Wojanów" ze względu na ochronę chowu i bytowania ryb w zbiorniku,
  do czego tut. organ się przychylił i umieścił stosowny zapis w warunkach niniejszej decyzji.
  W warunkach decyzji uwzględniono również warunki korzystania z wód rzeki
  Bóbr uzgodnione z jej administratorem tj. Regionalnym Zarządem Gospodarki
  Wodnej z/s w Jeleniej Górze.
  Ostatecznie pozwolenia wodnoprawnego udzielono we wnioskowanym zakresie i
  orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

  Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2009-08-06 13:08:20
  Wyświetleń: 127968